مصرف انرژي در ايران با چين برابر است

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي:
عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: کشور ايران با 75 ميليون نفر جمعيت با کشور چين که بالغ بر يک ميليارد و ششصد ميليون نفر جمعيت دارد تقريبا به يک اندازه انرژي مصرف مي کنند که با افزايش پلکاني قيمت هاي حامل هاي انرژي، تلفات انرژي و هدررفتن آن به ميزان قابل توجهي کاهش مي يابد.
حسن شبانپور نماينده مردم مرودشت،ارسنجان و پارسارگاد در خانه ملت درگفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: طبق قانون دولت بايد سالي 20 درصد قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهد و طي 5 سال قيمت حامل هاي انرژي به نرخ واقعي خود برسند اما دولت سال گذشته قيمت گاز و برق را يکباره افزايش داد و اگر چه بخش عظيمي از کار پيش رفت اما سبب نگراني ها و فشار بر برخي مردم شد.وي ادامه داد: استدلال دولت براي افزايش يکباره اين است که با افزايش سالانه 20 درصدي قيمت هاي حامل هاي انرژي تورم نيز حداقل 20 درصد افزايش مي يابد، درصورتي که با اين افزايش يک باره تورم چنداني را در سال هاي آتي تجربه نخواهيم کرد.شبانپور با بيان اينکه دولت نبايد فشار افزايش قيمت ها را تنها بر مردم تحميل کند اضافه کرد: مردم با منطقي کردن مصرف و بهينه سازي مصرف انرژي و دولت بايد با کاهش تلفات انرژي در توليد و توزيع بخصوص بخش نيروگاهي کشور همگام با مردم حرکت کند.وي افزود: در بحث افزايش قيمت دولت بيشترين فشار را برخود تحميل مي کند چرا که نرخ حامل هاي انرژي براي دولت به صورت کاملا آزاد و به نرخ واقعي محاسبه مي شود.عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه افزايش نرخ تعرفه ها در صنعت نبايد موجب کاهش ارزش افزوده شود خاطرنشان کرد: در قانون هدفمند کردن يارانه ها همگام با افزايش نرخ حامل هاي انرژي بسته هاي حمايتي براي بخش صنعت پيش بيني شده است که اميدواريم حمايت هاي به موقع دولت به بخش صنعت آسيبي از جانب افزايش قيمت ها به اين بخش وارد نشود.