افزایش ارزش کل تولیدات داخلی چین در سال 2011

 
طبق داده های آماری منتشر شده از سوی اداره کل آمار چین در روز هفدهم ژانویه، ارزش کل تولیدات داخلی چین در سال 2011 در مقایسه با سال 2010 میلادی 9.2% درصد افزایش داشته است.
بر اساس این آمار، رشد ارزش افزوده صنایع دامنه دار چین در سال گذشته میلادی، در حدود 13.9 درصد است این در حالی است که میزان سرمایه گذاری با سرمایه ثابت جامعه، در مقایسه با سال 2010، 23.8 درصد افزایش یافته است.
سال گذشته همچنین، درآمد سرانه شهری و روستایی با مدنظر قرار ندادن عامل قیمت بطور جداگانه ،8.4 درصد و 11.4 درصد افزایش یافت.
"ما جیان تان" رییس اداره ملی آمار چین در این باره توضیح داد: سال 2011 تولیدات کشاورزی چین رشد با ثباتی داشته و سود موسسات صنعتی نیز به صورت متوالی افزایش یافته است، در عین حال سازوکار سرمایه گذاری با سرمایه ثابت هم بهبود یافته و درآمد مردم شهرها و روستاها در این روند به شکل باثباتی افزایش یافته است.

رادیو چینی