ديدار معاون استاندار استان جیلین چين با معاون بازاريابي و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت ايران


معاون استاندار استان جیلین چين در صدر هيئتي تجاري – صنعتي با معاون بازاريابي و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت ايران ملاقات كرد .


به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان توسعه تجارت ايران توفيقي معاون بازاريابي و تنظيم روابط اين سازمان با اشاره به روند رشد صنايع خودروسازي و صنايع وابسته به آن در کشورمان طي 20 سال اخير گفت: با توجه به پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيكي در سالهاي اخير تأمين 98% محصولات دارويي و تأمين بخش زيادي از صنايع نفت و گاز در داخل انجام
مي گيرد.
وي  با اشاره به بازار 400 ميليون نفري كشورهاي CIS و كشورهاي پاكستان و افغانستان سرمايه گذاري مشترك را بسيار سودمند و براي حفظ ثبات بازارهاي صادراتي مفيد ارزيابي كرد و گفت:  جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد در حوزه هاي مذكور اقدام به سرمايه گذاري مشترك نمايد.
همچنين چن ويجين ضمن ابراز خوشحالي از ديدار و سفر به ايران توانايي هاي استان جيلين را در حوزه هاي صنايع ريلي- موتورهاي ديزلي- محصولات دارويي- محصولات نفتی- صنايع الكترونيك و كشاورزي و دامپروري برشمرد.

سازمان توسعه تجارت ایران