هشت اقدام چین جهت افزایش واردات

روز پنجشنبه ششم نوامبر، دولت چین با انتشار سندی، هشت اقدام جهت واردات فناوری و خدمات را اعلام کرد.
در ماه های ژوئن و ژوییه سال جاری، مازاد تجاری چین به رکورد جدیدی در تاریخ رسید. بنابراین، دولت چین در پایان ماه سپتامبر با برگزاری نشستی، راهبرد جدیدی برای افزایش واردات کشور برگزار کرد تا درآمد و خرج بین المللی چین متعادل تر شود.
در این سند هشت اقدام تشویق کننده برای افزایش واردات از جمله افزایش واردات فناوری و تجهیزات پپیشرفت و قطعات مهم، تثبیت واردات منابع طبیعی، افزایش واردات فرآورده ها مصرفی، گسترش واردات خدماتی، بهبود مدیریت و تسهیل تشریفات واردات و شرکت فعال در همکاری چند جانبه صادر شد.
در این راستا در این سند همچنین بر تسریع ایجاد نوار اقتصادی جاده زمینی ابریشم و احیای جاده ابریشم آبی تایید شده و به سرمایه گذاری شرکت های چینی در کشورهای مسیر جاده ابریشم و افزایش واردات از این کشورها اشاره شد.
رادیو چینی
روز پنجشنبه ششم نوامبر، دولت چین با انتشار سندی، هشت اقدام جهت واردات فناوری و خدمات را اعلام کرد. در ماه های ژوئن و ژوییه سال جاری، مازاد تجاری چین به رکورد جدیدی در تاریخ رسید. بنابراین، دولت چین در پایان ماه سپتامبر با برگزاری نشستی، راهبرد جدیدی برای افزایش واردات کشور برگزار کرد تا درآمد و خرج بین المللی چین متعادل تر شود. در این سند هشت اقدام تشویق کننده برای افزایش واردات از جمله افزایش واردات فناوری و تجهیزات پپیشرفت و قطعات مهم، تثبیت واردات منابع طبیعی، افزایش واردات فرآورده ها مصرفی، گسترش واردات خدماتی، بهبود مدیریت و تسهیل تشریفات واردات و شرکت فعال در همکاری چند جانبه صادر شد. در این راستا در این سند همچنین بر تسریع ایجاد نوار اقتصادی جاده زمینی ابریشم و احیای جاده ابریشم آبی تایید شده و به سرمایه گذاری شرکت های چینی در کشورهای مسیر جاده ابریشم و افزایش واردات از این کشورها اشاره شد.

رادیو چینی