در یازده ماهه سال جاری انجام شد؛ رشد ۳۷ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۴۷۷۵.۸ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۲۹۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۳۷.۱ درصد افزایش داشت.
به نقل از بانک مرکزی، جدول یک بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال  ۱۳۹۵ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ ۳۰۴۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۳.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ۸۳۸.۲ هزار میلیارد ریال معادل۳۸.۱ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال جاری معادل ۱۱۴۱.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص۳۷.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۰۴۰.۸ هزار میلیارد ریال) است.
همچنین از ۱۳۹۵.۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل۸۱.۸ درصد آن (مبلغ ۱۱۴۱.۹ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
تعداد ۲۹۱۳۰۴ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۷۹۱ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد ۴۰۳۲۹۶۳ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۶۶ میلیون ریال پرداخت شده است.
لازم به ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

مهر