رشد آهسته توسعه صنعتی چین

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی چین در ماه جولای 51/2 درصد افزایش یافت که این رقم در ماه گذشته 51/5 درصد بود .

فعالیت بخش غیرتولیدی چین با سرعت آهسته ای در ماه جولای رشد کرد و شاخص مدیران خرید بخش غیرتولیدی در این ماه به 54 رسید که د رماه قبل این شاخص 55 بود.

منبع : شینهوآ