رشد 5/5 درصدی سرمایه گذاری دارایی های ثابت (FAI) در چین

سرمایه گذاری داریی های ثابت چین در بازه 7 ماهه 5/5 درصد رشد داشت که این رقم در بازه 6 ماهه 6 درصد بود.

در مقیاس سالانه سرمایه گذاری دارایی های ثابت نسبت به ماه قبل 0/43 درصد رشد داشت .

منبع: شینهوآ