تاب آوردن رشد اقتصادی چین در برابر تعرفه های آمریکا

تجارت کالای چین با رشد 8/6 درصدی در بازه 7 ماهه سال جاری به 16/72 تریلیارد یوان رسید.

صادرات و واردات به ترتیب با رشد 5 درصدی و 12/9 درصدی به مازاد تجاری 1/06 تریلیارد یوانی منجر شد که 30/6 درصد کاهش داشت.

منبع :شینهوآ