رشد وام های یوانی جدید چین در ماه جولای

وام های یوانی جدید چین در ماه جولای به 1/45 تریلیارد یوان رسید که در سال گذشته معادل 627/8 میلیارد یوان بود.

M2، اقدام جامع تامین بودجه که نقدینگی در گردش و تمام سپرده ها را پوشش می دهد ، با رشد سالانه 8/5 درصدی در پایانه جولای به 177/62 تریلیارد یوان رسید.

M1، اقدام محدود تامین بودجه که نقدینگی در گردش و سپرده تقاضا را شامل می شود ، با رشد 5/1 درصدی به 53/66 تریلیارد یوان رسید .

منبع : شینهوآ