همکاری شرکت های چینی با شرکت های محلی برای گسترش بازار خارجی

شرکت های چینی نسبت به اهمیت همکاری با شرکت های محلی در راستای بازار خارجی در کشورهای کمربند و جاده مطلع هستند.

کارآفرینان چینی در اولین اجلاس ظرفیت همکاری بین المللی مورخ 9 سپتامبر موافقت نمودند که سودرسانی به کشورهای کمربند و جاده از طریق همکاری با شرکت های محلی ، وظیفه اجتماعی شرکت های چینی و راه حل شرکت ها برای تحقق توسعه پایدار در کشورهای وابسته است .

به گفته سانگ ژیپینگ رئیس شرکت مصالح ساختمانی ملی چین این که نگران اصلی شرکت ها این است که آیا شرکت های چینی می توانند به اقتصاد محلی کشورهای کمربند و جاده از طریق مشارکت با شرکت های داخلی کمک کنند یا نه .

وی افزود : " تنها با انجام این کار و کمک به بهبود خدمات عمومی محلی ، شرکت های چینی قادر به جهانی شدن هستند. "

به گفته کی یین بین تنها با ارتقا همکاری با شرکت های محلی می توان طرح توسعه مشترک کشورهای کمربند و جاده را اجرا کرد.

منبع : People's Daily Online