رشد تورم مصرف کننده در چین برای سومین ماه پیاپی

تورم قیمت مصرف کننده چین برای سومین ماه پیاپی از آگوست با سرعت بیشتری نسبت به ماه گذشته افزایش یافت اما ریسک تورم نهایی همچنان پایین است.

طبق آمار اداره ملی آمار چین ، شاخص بهای مصرف کننده (CPI) – عامل اصلی تورم – در ماه آگوست 3/2 درصد افزایش یافت که این رقم در ماه ژوئن و جولای به ترتیب 9/1 و 1/2 درصد بود . این شاخص در ماه های آوریل و می 8/ 1 درصد بود .

از فوریه 2018 تاکنون آمار ماه آگوستنشان دهنده بالاترین میزان تورم است و شاخص بهای مصرف کننده سال گذشته 2/9 درصد بود که تحت تاثیر عوامل تعطیلات جشن بهاره بوده است .

این رشد سریع عمدتاً از رشد سریع قیمت مواد غیرخوراکی نشات می گیرد که با 2/5 درصد افزایش همراه بود و 1/98 درصد از افزایش شاخص بهای مصرف کننده نهایی را به خود اختصاص داده است.

قیمت محصولات پزشکی و خدمات با 4/3 درصد افزایش ، هزینه حمل و نقل و مخابرات با 2/7 درصد افزایش همراه بود این درحالی است که مخارج آموزشی ، فرهنگی و تفریحی 2/6 درصد همراه بود.

هزینه های مربوط به مسکن، از جمله اجاره بها و خدمات نسبت به سال گذشته 2/5 درصد افزایش یافت.

هزینه مواد خوراکی نیز با 1/7 درصد افزایش 0/33 درصد از افزایش شاخص بهای مصرف کننده نهایی را به خود اختصاص داد.

قیمت تخم مرغ ، میوه و سبزیجات به ترتیب با رشد 10/3 درصدی ، 5/5 درصدی و 4/3 درصد همراه بود که مجموعاً موجب رشد 0/25 درصدی شاخص بهای مصرف کننده شد.

شاخص بهای مصرف کننده در مقیاس ماهانه با رشد 2/4 درصدی قیمت مواد غذایی از ماه جولای 0/7 درصد افزایش یافت.

به گفته شنگ گوچینگ کارشناس آمار اداره ملی آمار چین قیمت سبزیجات به دلیل افزایش دما و بارش باران مخصوصا بارش سنگین در نواحی جنوب شرقی و استان های شرقی  9 درصد افزایش یافت .

قیمت سبزیجات تازه در استان های لیائونینگ ، جیلین و شاندونگ بیش از 20 درصد افزایش یافت.

افزایش موقت قیمت مواد غذایی و اجاره بها به دلیل شوک های عرضه و تقاضا دیری نمی پاید. ریسک تورم شاخص بهای مصرف کننده نهایی چین همچنان ضعیف است و می تواند تا2/1 درصد در ماه سپتامبر کاهش یابد.

چین در نظر دارد رشد شاخص بهای مصرف کننده سالانه را تا پایان سال جاری مانند سال گذشته ، 3 درصد نگه دارد .

میانگین رشد سالانه شاخص بهای مصرف کننده برای 8 ماه نخست سال جاری 3 درصد می باشد که نسبت به 7 ماه نخست سال جاری تغییری نداشت .

شاخص بهای تولیدکننده که نشانگر قیمت کالا در کارخانه می باشد در ماه آگوست 4/1 درصد افزایش یافت که در ماه جولای 4/6 درصد بود .

منبع : شینهوآ