ثبات و پویایی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) چین

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی چین در 7 ماه نخست 2018 با رشد 2/3 درصدی به 496/7 میلیارد یوان رسید.

در ماه جولای جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد 14/9 درصدی به 50/4 میلیارد یوان رسید.

منبع:شینهوآ