آثار پروژه های حمل و نقل ابتکار یک کمربند – یک راه بر اقتصاد جهان


بر اساس گزارش گروه بانک جهانی ، پروژه های زیرساختی حمل و نقل در چارچوب ابتکار یک کمربند- یک راه قادر به ارتقا تجارت و کاهش فقر در کشورهای فعال در این ابتکار می باشد و بر گسترش اقتصاد جهان تاثیر مثبت می گذارد .

برای دستیابی به پتانسیل کامل این ابتکار می بایست چین و سایر کشورهای فعال در این ابتکار اصلاحات سیاسی عمیق تر را بپذیرند و به استانداردهای شفافیت ، محیط زیست ، اجتماعی و ثبات بدهی پایبند باشند.

اگر این ابتکار به صورت کامل اجرا شود ، زیرساخت حمل و نقلی ابتکار یک کمربند- یک راه می تواند هزینه تجارت و زمان سفر را برای کشورهای مجاور این مسیر را تا 12 درصد کاهش دهد. این گفته پس از ارزیابی شبکه پروژه های مطرح شده در زمینه حمل و نقل در 70 کشور مجاور کوریدور ابتکار یک کمربند – یک راه که آسیا و اروپا و آفریقا را به هم متصل می کند مطرح شد.

پیش بینی می شود اجرای کامل پروژه های مطرح شده تجارت کشورهای مجاور این کوریدور را 2/8 درصد الی 9/7 درصد افزایش دهد. برای کشورهای کم درآمد مجاور این مسیر ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند 7/6 درصد افزایش یابد.

کشورهای غیرفعال این ابتکار نیز می توانند به شبکه ریلی و بنادر کشورهای فعال دست یابند و تجارت جهانی را 1/7 درصد الی 6/2 درصد افزایش دهند .

پیش بینی می شود افزایش تجارت ، درآمد واقعی جهان به غیر از هزینه سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها را از 0/7 درصد الی 2/9 درصد افزایش دهد .

حدود 32 میلیون نفر از فقر نسبی نجات خواهند یافت و 7/6 میلیون نفر از فقط مطلق رهایی خواهند یافت .

هدف از این گزارش کمک به سیاستگذاران کشورهای درحال توسعه در بررسی چشم اندازهای بالقوه پروژه های این ابتکار است که شامل ریسک های مشترک پروژه های زیرساختی بزرگ است .

بر اساس بررسی انجام شده از میان 43 کشور کم درآمد و متوسط که اطلاعات آن ها موجود است 12 کشور سطح بدهی خود را افزایش داده اند و از تخریب چشم انداز میان مدت پایداری بدهی رنج می برند.

به گفته میشل روتا کارشناس اقتصادی بانک جهانی این موضوع بر ریسک های مرتبط با این ابتکار تاکید دارد اما ریسک ها را می توان با سیاست های درست کاهش داد.

با درنظر گرفتن مدیریت سالم سرمایه گذاری سیاسی ، شرایط مساعد فاینانس و تداوم رشد سهام ، آثار ابتکار یک کمربند – یک راه بر ثبات بدهی می تواند در بلند مدت نتایج مثبتی در بر داشته باشد .

به گفته روتا ارتقا شفافیت شرایط و مقررات پروژه های ابتکار یک کمربند- یک راه و بهبود توانایی کشورها در دسترسی به این شرایط ضروری است و بهبود چارچوب مالی و فضای قانوگذاری این کشورها نیز موثر است .

در این گزارش شفافیت به عنوان یکی از 3 قانون اصلی در اولویت قرار گرفت و کشورهای فعال در ابتکار یک کمربند – یک راه می بایست به کاه شریسک و افزایش امتیازات بپردازند.

در این گزارش بر افزای اطلاعات عمومی در زمینه برنامه ریزی پروژه ، هزینه های مالی و تامین بودجه و تدارکات تاکید شده است تا به تشویق مشارکت جمعی و اعتماد عموم نسبت به تصمیمات سرمایه گذاری منجر شود.

دو قانون اصلی دیگر به تعمیق اصلاحات کشور و همکاری چندجانبه می پردازد .

از سال 2013 الی 2018 سرمایه گذای مستقیم شرکت های چینی در کشورای فعال در این ابتکار از 90 میلیارد دلار فراتر رفت و میانگین نرخ رشد سالانه به 5/2 درصد رسید.

لی چیانگ دستیار مدیرعامل منطقه ای آسیا در شرکت حقوقی DLA Piper بیان کرد که سرمایه گذاری چینی ها در کشورهای فعال در این ابتکار برای گردآوری امتیازات دوسویه موثر است و تقویت مهارت ارتباط با جوامع محلی برای شرکت های چینی حائز اهمیت است .

منبع : چاینادیلی