تولید صنعتی چین در ماه اکتبر

براساس داده های مرکز ملی آمار چین تولید صنعتی در ماه اکتبر 6.9 درصد افزایش یافت.