صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي چين را 6/ 9 درصدپيش بيني كرد


پكن - صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود رشد اقتصادي چين در سال جاري ميالدي را 6 /9 درصد پيش بيني كرد.
به گزارش ايرنا، براساس اعلام صندوق بين المللي پول ، چين به عنوان ' موتور ' رشد اقتصادي جهان امسال و سال آينده روند رشد اقتصادي خود را حفظ خواهد كرد.
در گزارش آمده است كه رشد اقتصادي چين براي سال 2012 ميلادي 5 /9 درصد پيش بيني شده است.
پيش بيني صندوق بين المللي پول مبني بر حفظ رشد اقتصادي چين در سال جاري درحالي مطرح مي شود كه چين اعلام كرد كه در سه ماه اول سال جاري ميلادي (2011) با كسري تجاري مواجه شده كه در شش سال گذشته سابقه نداشته است.
دفتر مديريت گمرك ملي چين در بيانيه اي اعلام كرد كه از ابتداي ژانويه تا ماه مارس سال جاري ميلادي ( 11 دي 1
389 تا 11 فروردين ماه سال جاري ) يك ميليارد و 200 ميليون دلار كسري تجاري داشته است.