حضور 166 شركت چيني در شانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت ايران


شركتهاي چيني فعال در صنعت نفت با رشد بيش از 50 درصدي حضور خود در شانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت ايران به تعداد 166 شركت در بزرگترين نمايشگاه نفت خاورميانه مشاركت كرده اند.
به گزارش ايرنا، تعداد شركت هاي چيني در پانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت كه سال گذشته درتهران برگزار شد، 100 شركت بود كه اين رقم امسال به 166 شركت رسيده و حاكي از بي توجهي شركت هاي چيني به فشار و تحريم كشورهاي غربي و توجه به بازار ايران است.
از كشور كره جنوبي نيز 33 شركت درشانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت ايران شركت مي كند كه بعد از چين، پررنگ ترين حضور را در اين عرصه در بين كشورهاي آسيايي دارد.
تعداد 21 شركت نيز از امارات متحده عربي به ارايه توانمندي هاي خود در صنعت نفت مي پردازند و مشاركت 10 شركت هندي در اين نمايشگاه نيز حاكي از تمايل رو به رشد اين كشور براي حضور در بازار انرژي ايران است.
تعداد كشورها و شركت هاي خارجي شركت كننده دراين نمايشگاه نسبت به سال گذشته به ترتيب از رشد 20 و 22 درصدي برخوردار است.
در اين نمايشگاه بالغ بر 1530 شركت داخلي و خارجي حضوردارد. از اين تعداد 611 شركت خارجي است كه از 40 كشور جهان مشاركت كرده اند.