گشایش صد و دهمین نمایشگاه صادرات و واردات گوان جو

یکصد و دهمین نمایشگاه صادرات و واردات چین و همایش دهمین سالگرد پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی امروز 14 اکتبر 22 مهر در شهر گوان جو مرکز استان گوان دون گشایش یافت. هو جین تائو رییس جمهور چین با ارسال پیام تبریک آغاز به کار این نمایشگاه را گرامی داشت و ون جیا بائو نخست وزیر چین با حضور در مراسم گشایش به ایراد سخنرانی پرداخت. نمایشگاه صادرات و واردات گوان جو در سال 1957 میلادی آغاز به کار کرد. ون جیا بائو اظهار داشت که طی 50 سال گذشته، این نمایشگاه محبوبیت خود را حفظ کرده و پیشرفت چین در روند توسعه تجارت جهانی در 50 سال خیر را منعکس کرده است. امسال مصادف با دهمین سالگرد پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی است. همراه با توسعه سریع اقتصادی و اصلاحات چین، این نمایشگاه با دورنمای توسعه بیشتری آغاز به کار می کند. وی گفت: "اگرهدف از برگزاری نمایشگاه صادرات و واردات گوان جو باز کردن دریچه ای برای شناخت چین در جهان بود، با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی به این مقصود دست یافته است. اگر چین با برگزاری نمایشگاه دستی به نشانه دوستی با جهان پیش آورده بود، حال می توان گفت پس پیوستن به سازمان تجارت جهانی، چین جهان را به آغوش کشیده است." درده سال گذشته پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، چین تعهدات خود در را عملی کرده است. تجربیات نشان میدهد که گسترش سیاست درهای باز چین نه تنها منجر به سود یک میلیارد و 300 میلیون جعمیت مردم چین شده است، بلکه سود فراوانی نسبت مردم سراسر جهان کرده است. ون جیا بائو اظهار داشت که جامعه بین المللی باید برای مقابله با بحران مالی جهان همراه وهمگام باشد. وی گفت: "با وجود نوسانات شدید در بازار مالی جهان، بی ثباتی اقتصاد و کندی روند بهبود اوضاع اقتصادی جوامع بزرگ در دنیا، جامعه بین ا لمللی باید با نشان دادن صداقت و عزم راسخ خود در زمینه گسترش روابط تجاری، با رویکردی خوش بینانه و با روشی منطقی منازعات تجاری جهان را حل کند." ون جیا بائو اظهار داشت که اجرای قطعی سیاست درهای باز از اقدامات مبتکرانه چین به شمارمی رود. چین همچنان یک کشور در حال رشد است و باید بیش از پیش ضمن تفکر آزادانه و پیشبرد اصلاحات، از تجربیات کشورهای پیشرفته دنیا درس بگیرد. وی گفت: "در چین امروزه، پایه های سیاست اقتصادی درهای باز بیش از پیش مستحکم ترشده و در این زمینه آمادگی کامل کسب کرده است. ما به تازگی دوازدهمین برنامه 5 ساله را تنظیم کرده و با عزمی راسخ و با فعالیت هایی میتکرانه تصمیم به اجرای راهبرد درهای باز اتحاذ نموده ایم ." نخست وزیر چین اظهار داشت که در دوران اجرای دوازدهمین برنامه 5 ساله، ما باید به برقراری تعادل میان واردات و صادرات در بازارهای بین المللی کمک کرده و با جلب سرمایه گذار و سرمایه گذاری در خارج از کشور فضای توسعه اقتصاد چین را گسترش دهیم و نقش بارز خود را در بازارهای بین المللی پررنگ تر ایفا کنیم.
رادیو چینی
یکصد و دهمین نمایشگاه صادرات و واردات چین و همایش دهمین سالگرد پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی امروز 14 اکتبر 22 مهر در شهر گوان جو مرکز استان گوان دون گشایش یافت. هو جین تائو رییس جمهور چین با ارسال پیام تبریک آغاز به کار این نمایشگاه را گرامی داشت و ون جیا بائو نخست وزیر چین با حضور در مراسم گشایش به ایراد سخنرانی پرداخت. نمایشگاه صادرات و واردات گوان جو در سال 1957 میلادی آغاز به کار کرد. ون جیا بائو اظهار داشت که طی 50 سال گذشته، این نمایشگاه محبوبیت خود را حفظ کرده و پیشرفت چین در روند توسعه تجارت جهانی در 50 سال خیر را منعکس کرده است. امسال مصادف با دهمین سالگرد پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی است. همراه با توسعه سریع اقتصادی و اصلاحات چین، این نمایشگاه با دورنمای توسعه بیشتری آغاز به کار می کند. وی گفت: "اگرهدف از برگزاری نمایشگاه صادرات و واردات گوان جو باز کردن دریچه ای برای شناخت چین در جهان بود، با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی به این مقصود دست یافته است. اگر چین با برگزاری نمایشگاه دستی به نشانه دوستی با جهان پیش آورده بود، حال می توان گفت پس پیوستن به سازمان تجارت جهانی، چین جهان را به آغوش کشیده است." درده سال گذشته پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، چین تعهدات خود در را عملی کرده است. تجربیات نشان میدهد که گسترش سیاست درهای باز چین نه تنها منجر به سود یک میلیارد و 300 میلیون جعمیت مردم چین شده است، بلکه سود فراوانی نسبت مردم سراسر جهان کرده است. ون جیا بائو اظهار داشت که جامعه بین المللی باید برای مقابله با بحران مالی جهان همراه وهمگام باشد. وی گفت: "با وجود نوسانات شدید در بازار مالی جهان، بی ثباتی اقتصاد و کندی روند بهبود اوضاع اقتصادی جوامع بزرگ در دنیا، جامعه بین ا لمللی باید با نشان دادن صداقت و عزم راسخ خود در زمینه گسترش روابط تجاری، با رویکردی خوش بینانه و با روشی منطقی منازعات تجاری جهان را حل کند." ون جیا بائو اظهار داشت که اجرای قطعی سیاست درهای باز از اقدامات مبتکرانه چین به شمارمی رود. چین همچنان یک کشور در حال رشد است و باید بیش از پیش ضمن تفکر آزادانه و پیشبرد اصلاحات، از تجربیات کشورهای پیشرفته دنیا درس بگیرد. وی گفت: "در چین امروزه، پایه های سیاست اقتصادی درهای باز بیش از پیش مستحکم ترشده و در این زمینه آمادگی کامل کسب کرده است. ما به تازگی دوازدهمین برنامه 5 ساله را تنظیم کرده و با عزمی راسخ و با فعالیت هایی میتکرانه تصمیم به اجرای راهبرد درهای باز اتحاذ نموده ایم ." نخست وزیر چین اظهار داشت که در دوران اجرای دوازدهمین برنامه 5 ساله، ما باید به برقراری تعادل میان واردات و صادرات در بازارهای بین المللی کمک کرده و با جلب سرمایه گذار و سرمایه گذاری در خارج از کشور فضای توسعه اقتصاد چین را گسترش دهیم و نقش بارز خود را در بازارهای بین المللی پررنگ تر ایفا کنیم. رادیو چینی