اولین نشست کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد

اولین نشست رسمی کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور اعضاء محترم هیات نمایندگان روز یکشنبه 90/7/24 در محل اتاق ایران برگزار گردید.
اکنون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دارای 18 کمیسیون تخصصی می باشد که ریاست و نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین عهده دار ریاست کمیسیونهای صادرات و مدیریت واردات می باشند.
اولین نشست رسمی کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور اعضاء محترم هیات نمایندگان روز یکشنبه 90/7/24 در محل اتاق ایران برگزار گردید.اکنون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دارای 18 کمیسیون تخصصی می باشد که ریاست و نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین عهده دار ریاست کمیسیونهای صادرات و مدیریت واردات می باشند.