واردات 3.3 ميليارد دلاري كالاهاي چيني به كشور

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
در نيمه نخست سال جاري از ميان بيست كشور عمده مبدا واردات، كشور چين وزن و ارزش كالاهاي صادراتي خود را به ايران افزايش داده در حالي كه كشورهاي سوييس، بلژيك و مالزي با وجود افزايش ارزش، كاهش وزن واردات را تجربه كرده‌اند كه كاهش بيش از 65 درصدي وزن واردات از بلژيك در برابر افزايش ارزش بيش از 43 درصدي آن بسيار قابل توجه است.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، ميزان واردات از كشور چين در نيمه نخست امسال، هزار و 506 هزار تن به ارزش سه هزار و 334 ميليون دلار بوده در حالي كه در مدت زمان مشابه سال گذشته، يك هزار و 348 هزار تن به ارزش دو هزار و 575 ميليون دلار واردات صورت گرفته است كه بر اين اساس رشد 11.74 درصدي در وزن و 29.48 درصدي در ارزش را به دنبال داشته است.
ميزان واردات از كشور سوييس در نيمه نخست سال دو هزار و 13 هزار تن به ارزش يك هزار و 422 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه دو هزار و 92 هزار تن به ارزش يك هزار و 157 ميليون دلار بوده با كاهش 3.76 درصد در وزن و افزايش 22.92 درصدي در ارزش مواجه بوده است.
همچنين در نيمه نخست امسال، 58 هزار تن كالا به ارزش 406 ميليون دلار از بلژيك به كشور وارد شده است كه در مقايسه با شش ماهه نخست سال قبل كه ميزان واردات 167 هزار تن به ارزش 283 ميليون دلار بوده 65.17 درصد به لحاظ وزني و 43.43 درصد به لحاظ ارزشي كاهش داشته است.
به گزارش ايسنا در حالي كه در نيمه نخست سال گذشته ميزان واردات از مالزي 185 هزار تن به ارزش 242 ميليون دلار بوده اين رقم در شش ماه نخست سال به 176 هزار تن به ارزش 304 ميليون دلار رسيده كه نشان مي دهد 5.13 درصد از نظر وزني كاهش و 25.35 درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است.
خبرگزاری ایسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس: بازرگاني

در نيمه نخست سال جاري از ميان بيست كشور عمده مبدا واردات، كشور چين وزن و ارزش كالاهاي صادراتي خود را به ايران افزايش داده در حالي كه كشورهاي سوييس، بلژيك و مالزي با وجود افزايش ارزش، كاهش وزن واردات را تجربه كرده‌اند كه كاهش بيش از 65 درصدي وزن واردات از بلژيك در برابر افزايش ارزش بيش از 43 درصدي آن بسيار قابل توجه است. به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، ميزان واردات از كشور چين در نيمه نخست امسال، هزار و 506 هزار تن به ارزش سه هزار و 334 ميليون دلار بوده در حالي كه در مدت زمان مشابه سال گذشته، يك هزار و 348 هزار تن به ارزش دو هزار و 575 ميليون دلار واردات صورت گرفته است كه بر اين اساس رشد 11.74 درصدي در وزن و 29.48 درصدي در ارزش را به دنبال داشته است. ميزان واردات از كشور سوييس در نيمه نخست سال دو هزار و 13 هزار تن به ارزش يك هزار و 422 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه دو هزار و 92 هزار تن به ارزش يك هزار و 157 ميليون دلار بوده با كاهش 3.76 درصد در وزن و افزايش 22.92 درصدي در ارزش مواجه بوده است. همچنين در نيمه نخست امسال، 58 هزار تن كالا به ارزش 406 ميليون دلار از بلژيك به كشور وارد شده است كه در مقايسه با شش ماهه نخست سال قبل كه ميزان واردات 167 هزار تن به ارزش 283 ميليون دلار بوده 65.17 درصد به لحاظ وزني و 43.43 درصد به لحاظ ارزشي كاهش داشته است. به گزارش ايسنا در حالي كه در نيمه نخست سال گذشته ميزان واردات از مالزي 185 هزار تن به ارزش 242 ميليون دلار بوده اين رقم در شش ماه نخست سال به 176 هزار تن به ارزش 304 ميليون دلار رسيده كه نشان مي دهد 5.13 درصد از نظر وزني كاهش و 25.35 درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است.
خبرگزاری ایسنا