درباره ما اساسنامه

اساسنامه اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين

بخش اول- كليات

 

ماده 1- اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين كه از اين پس در اين اساسنامه “ اتاق ”  ناميده مي شود  موسسه اي غيرتجاري و غيرانتفاعي است كه براي توسعه بازرگاني و روابط اقتصادي و صنعتي بين ايران و چين تاسيس يافته و هيچگونه مقاصد انتفاعي ندارد.

 

1-1-    اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين با توجه به ماده پنج قانون اتاق بازرگاني، صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369.12.5 وابسته به اتاق ايران است. معهذا در قبال اعمال خود داراي مسئوليت حقوقي مستقل مي باشد.

1-2-   اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين  داراي تابعيت ايراني است.

 

ماده 2- مركز اتاق در تهران- ايران مي باشد. هيات مديره در تعيين و تغيير مركز اتاق در سطح شهر تهران داراي اختيارات تام است و هرگونه تغيير محل را در روزنامه كثيرالانتشار منتخب، آگهي خواهد كرد.

2-1- مدت فعاليت اتاق از تاريخ تشكيل نامحدود است.

 

ماده 3- در چارچوب قوانين كشور جمهوري اسلامي ايران و كشور چين, اتاق مي تواند بر حسب ضرورت و با تصويب هيات مديره، شعب  و يا نمايندگي هايي در ايران و يا يك نمايندگي و يا   نمايندگي هايي در كشور چين تاسيس كند.

تبصره: تاسيس دفتر و يا شعبه در خارج از كشور با هماهنگي اتاق ايران صورت مي پذيرد.

 

ماده 4- اتاق داراي مهري به زبان فارسي و انگليسي به نام اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين  مي باشد.

 

 

بخش دوم- اهداف و وظايف

 ماده 5- در اجراي اهداف پيش بيني شده در ماده يك اساسنامه, اتاق به امور زير مبادرت مي كند:

 

5-1-     اداره امور اتاق با رعايت مقررات اين اساسنامه و با همكاري نزديك با مقامات رسمي و سازمانها و موسسات ايراني و چيني كه داراي هدفهاي مشترك مي باشند.

5-2-     جمع آوري و بررسي اطلاعات آماري و ساير اطلاعات سودمند در مورد مسايل بازرگاني- صنعتي و اقتصادي دو كشور و قراردادن اين اطلاعات در اختيار متقاضيان ايراني و چيني و همكاري با سازمانها و مقامات صلاحيتدار ايران و چين در انجام اموري كه منظور از آنها تشويق توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي و صنعتي بين دو كشور است.

5-3-     كوشش در جهت گسترش ارتباط و تحقق نظريات صاحبان صنايع و بازرگانان ايراني و چيني در زمينه هاي بازرگاني, صنعت و ساير امور مربوطه.

5-4-     مطالعه و بررسي به منظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي سرمايه گذاريهاي صنعتي و بازرگاني در دو كشور و مشاركت در برپايي و اداره نمايشگاهها, بازارهاي مكاره و ساير فعاليتهاي مشابه, با موافقت مراجع صلاحيتدار ايران و چين, كمك به موسسات, سازمانها و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و چيني علاقمند به شركت در نمايشگاهها و بازارهاي مكاره و ساير فعاليتهاي مشابه, با موافقت مراجع صلاحيتدار ايران و چين, كمك به موسسات, سازمانها  و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و چيني  علاقمند به شركت در نمايشگاهها و بازارهاي مكاره بين المللي كه در ايران يا چين برگزار مي شود.

5-5-          ترويج مبادله هيات هاي نمايندگي بازرگاني, صنعتي و اقتصادي بين ايران و چين.

5-6-     تشكيل و اداره سمينارها, سخنرانيها, كنفرانسها و گردهم آئيها درباره مسايل مربوط به بازرگاني و توسعه روابط  صنعتي و اقتصادي و انتقال تكنولوژي بين ايران و چين.

5-7-     انتشار نشريه اطلاعاتي در زمينه توسعه روابط اقتصادي و صنعتي و خدمات فني و مهندسي بين ايران و چين, حاوي قوانين و مقررات بازرگاني و صنعتي  دو كشور و ساير مطالب مورد علاقه مشترك و انتشار مجله و كتاب و جزوات و نرم افزار پس از كسب مجوزهاي لازم.

5-8-     حل اختلاف ناشي از روابط بازرگاني, اقتصادي و صنعتي بين اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و چيني از راههاي دوستانه و حكميت اتاقهاي دو كشور.

5-9-           انجام ساير اقداماتي كه براي نيل به اهداف فوق ضروري است يا به آنها مربوط مي باشد.

 

بخش سوم- عضويت

 

ماده 6- اشخاص  حقيقي و حقوقي ايراني و يا چيني كه مفاد اين اساسنامه را بپذيرند, با رعايت ضوابط و آئين نامه مربوطه مي توانند به عضويت اتاق درآيند. اعضاي ايراني اتاق بايد قبلا" به عضويت اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با حداقل سه سال سابقه پذيرفته شده و يا كارت معتبر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را داشته باشند.

تبصره: در مورد استثنا با تصويب هيات مديره عضويت قطعي مي گردد.

 

6-1-     اشخاص حقيقي و يا حقوقي ايراني يا چيني متقاضي عضويت در اتاق كه در ايران مقيم نيستند مي توانند با معرفي سفارت چين در تهران و يا CCPIT در چين  و يا سفارت ايران در چين درخواست عضويت غيرمقيم بنمايند.

اعضاي غيرمقيم داراي حق راي بوده و مي توانند حق راي خود را در مجمع و يا ساير اركانهاي اتاق كتبا" واگذار نمايند.

6-2-     اعضاي حقيقي يا حقوقي ايراني مي توانند حق راي خود را در مجامع به يكي  ديگر از اعضا كتباْ تفويض نمايند.

6-3-     هيچ شخص ثالثي نمي تواند نمايندگي حق راي بيش از يك عضو را دارا باشد.

6-4-     اشخاصي كه در مجامع عمومي حضور ندارند با وكالت يا نمايندگي نمي توانند متقاضي سمت در اركان اتاق(رياست مجامع، ناظر مجامع، عضويت در هيات مديره، بازرسان) شوند.

6-5-    قبول وكالت يا نمايندگي اعضاي غيرحاضر در جلسه با رئيس مجمع يا رئيس هيات مديره اتاق خواهد بود.

 

ماده 7- اعضاي اتاق را اعضاي عادي (بشرح مندرج در ماده 6 )، اعضاي افتخاري و اعضاي ويژه تشكيل مي دهند.

 

7-1-     شخصيتهاي كه در تحقق اهداف اتاق و پيشرفت مناسبات بازرگاني, اقتصادي و صنعتي ايران و چين خدمات فوق العاده اي انجام داده و يا مي توانند در آينده منشا خدمات ارزنده اي در اين مورد باشند, به عضويت افتخاري اتاق دعوت مي شوند.

7-1-1-   اعضاي افتخاري بنا به پيشنهاد يكي از اعضاي هيات مديره و با  تصويب هيات مديره به عضويت پذيرفته مي شوند. اعضاي افتخاري داراي حق راي نمي باشند اما حق اظهار نظر مشورتي دارند و از پرداخت حق عضويت معاف ميباشند.

تبصره1: سفراي دو كشور به عنوان اعضاي افتخاري تلقي مي گردند.

تبصره2: رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رئيس پيشين اتاق ايران و چين به عنوان روساي افتخاري اتاق تلقي مي گردند.

7-2- اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي كه فعاليت گسترده اي در روابط تجاري ايران و چين دارند به معرفي حداقل يكي از اعضاي هيات مديره و به تصويب هيات مديره به عنوان عضو ويژه شناخته شده كه از مزايا و خدمات ويژه بر اساس آئين نامه تهيه شده در كميته عضويت برخوردار خواهد شد.

ماده 8- كليه اعضاي عادي داراي حقوق و وظايف يكسان هستند و هر يك موظفند حق عضويت سالانه را كه مبلغ آن توسط هيات مديره تعيين مي شود، پرداخت نمايند.

 

ماده 9- هريك از اعضاي عادي در كليه مجامع عمومي يك راي دارند و در صورت لزوم مي توانند با توجه به ماده 6-5 بالا, نمايندگي يك نفر را براي مشاركت در راي گيري در مجمع عمومي عهده دار شوند. نماينده مكلف است قبل از رسميت يافتن مجمع، معرفي نامه خود را كه طبق فرم مخصوص تهيه شده است, به رئيس هيات مديره تسليم نمايد.

 

ماده 10- اعضاي عادي با اكثريت آراي اعضاي هيات مديره حاضر در جلسه هيات مديره, به عضويت اتاق پذيرفته مي شوند.

جزئيات شرايط قبول عضويت اتاق طي آئين نامه اي كه از طرف كميسيون عضويت اتاق تهيه و به تصويب هيات مديره مي رسد, اعلام مي شود, تصميم هيات مديره در مورد رد يا پذيرش عضويت متقاضي قطعي است.

 

ماده 11- جز در صورت كناره گيري از عضويت اتاق كه بايد طي نامه سفارشي اعلام و حداقل سه ماه قبل از پايان سال جاري به دبيرخانه هيات مديره اتاق واصل گردد. هر عضوي موظف به پرداخت حق عضويت سالانه مي باشد.

 

ماده 12- عضويت اتاق متضمن قبول كليه مقررات اين اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطه است.

 

ماده 13- هيات مديره مي تواند به يكي از علل زير به عضويت اعضاي اتاق خاتمه دهد:

13-1-      عدم پرداخت حق عضويت.

13-2-      فوت شخص حقيقي يا انحلال شخص حقوقي عضو اتاق.

13-3-    عدم رعايت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و هيات مديره و ناديده گرفتن مصالح و شئون اتاق و عدم توجه به تذكرات هيات مديره در اين مورد.

13-4-      عدم تمديد كارت عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

13-5-      اعلام رسمي مقامات قضايي

تبصره 1- تصميم هيات مديره در مورد خاتمه عضويت قطعي است.

تبصره 2- خاتمه عضويت مجوزي براي استرداد حق عضويت پرداخت شده نمي باشد.

13-6-      اتاق ايران عندالزوم به اختلافات فيمابين متقاضيان عضويت و اعضاء به اتاق رسيدگي مي كند و نظر آن براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.

بخش چهارم- اركان

 

ماده 14- اركان اتاق عبارتند از:

-          مجامع عمومي (عادي و فوق العاده )

-          هيات مديره

-          بازرسان

 

مجامع عمومي

 

ماده 15- مجمع عمومي, ممكن است به صورت عادي يا فوق العاده و با حضور نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل شود.

 

15-1-   مجمع عمومي عادي سالانه حداقل سالي يكبار ظرف مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي و در صورت لزوم بطور فوق العاده تشكيل مي شود.

15-2-    حداقل 15 روز و حداكثر 45 روز قبل از تشكيل هر مجمع عمومي, دستور جلسه و محل و تاريخ و ساعت تشكيل جلسه مجمع بايد كتباْ بوسيله پست سفارشي و يا دورنويس به اطلاع اعضا اتاق برسد و مراتب طي همين زمان در روزنامه كثيرالانتشار كه اطلاعيه ها و آگهي هاي اتاق در آن منتشر مي شود چاپ و آگهي شود.

15-3-   مجمع عمومي عادي در صورتي رسميت خواهد داشت كه حداقل نصف بعلاوه يك مجموع اعضاي دارنده حق راي حضور داشته باشند. اگر عدد اعضا در جلسه اول كمتر از نصف بعلاوه يك مجموع اعضاي دارنده حق راي باشند و بالنتيجه جلسه مذكور حائز اكثريت نگردد مجمع ظرف 15 روز بعد, با دعوت مجدد، با هر تعداد عضو كه حضور يابند رسميت خواهد داشت. دعوت دوم نياز به آگهي در روزنامه كثير الانتشار نخواهد داشت.

15-4-       تصميمات مجمع عمومي عادي اتاق با اكثريت نسبي آراي دارنده حق راي حاضر در جلسه اتخاذ  مي گردد.

15-5-    اعضايي كه حداقل سه ماه قبل از تاريخ سال مالي تشكيل مجمع به عضويت اتاق پذيرفته شده اند و حق عضويت خود را پرداخته باشند حق حضور در مجامع را خواهند داشت. در صورت تكرار جلسه مجمع موضوع ماده 15-3 فقط كساني كه حق شركت در مجمع اول را داشته اند مي توانند در جلسه مجمع بعدي شركت نمايند.

15-6-    مجمع عمومي فوق العاده در صورتي رسميت خواهد داشت كه حداقل دو سوم مجموع اعضاي دارنده حق راي اتاق در مجمع حضور داشته باشند و تصميمات آن در صورتي معتبر خواهد بود كه حداقل به تصويب دو سوم  اعضاي دارنده حق راي حاضر در جلسه برسد. چنانچه در جلسه اول مجمع عمومي فوق العاده حد نصاب لازم حاصل نشود, جلسه بعد, ظرف حداكثر 20 روز از جلسه اول دعوت خواهد شد. اين جلسه با حضور هر تعداد از اعضا تشكيل شده و تصميمات آن با راي دو سوم اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده 16- وظايف مجمع عمومي عادي

 

16-1-      استماع و بررسي گزارش هيات مديره درباره فعاليتهاي اتاق در سال مالي قبل و تصويب آن.

16-2-      بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و گزارشهاي مالي مربوط به عملكرد سال قبل.

16-3-      بررسي بودجه پيشنهادي براي سال جاري و تصويب آن.

16-4-      انتخاب اعضاي هيات مديره.

16-5-      انتخاب بازرسان.

16-6-      تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي و اطلاعيه هاي اتاق.

16-7-      بحث و بررسي درباره خط مشي آينده اتاق و موارد ديگري كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.

 

ماده 17- وظايف مجمع عمومي فوق العاده

 

17-1-      اصلاح و تغيير اساسنامه.

17-2-      اتخاذ تصميم نسبت به خاتمه فعاليت اتاق.

17-3-    انتخاب هيات تصفيه در صورت خاتمه فعاليت اتاق و اتخاذ تصميم درباره دارايي هاي باقيمانده اتاق و واگذاري آنها به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.

 

ماده 18- مجمع عمومي فوق العاده را در هر موقع مي توان بوسيله هيات مديره بنا به تصميم آن هيات يا به درخواست حداقل يك سوم اعضاي دارنده  حق راي اتاق يا به درخواست بازرس طبق ضوابط اين اساسنامه تشكيل داد.

 

ماده19- نماينده يا نمايندگان اتاق ايران در مجامع عمومي عادي و فوق العاده اتاق حضور خواهد يافت و بدون حق راي عنداللزوم نظرات مشورتي خود را مطرح خواهد كرد.

 

ماده20- مجمع عمومي را هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس و دو ناظر كه از ميان اعضاي حاضر در مجمع انتخاب خواهند شد اداره خواهد كرد. يك منشي كه مي تواند عضو اتاق مشترم نباشد صورت مذاكرات و تصميمات را تنظيم و به امضاي هيات رئيسه و خود خواهد رساند.

 

ماده21- ثبت مصوبات مجامع عمومي و تصميمات هيات مديره اتاق، چنانچه نياز به ثبت داشته باشد، توسط اتاق ايران انجام خواهد شد.

 

هيات مديره

 

ماده 22- هيات مديره توسط مجمع عمومي عادي براي سه سال انتخاب مي گردد. هيات مديره مركب از يازده عضو است كه نه عضو اصلي و دو عضو علي البدل مي باشند. انتخاب مجدد اعضاي هيات مديره بلامانع است.

 

22-1- اعضاي هيات مديره مي بايستي اطلاعات و تجربه كافي در زمينه مبادلات تجاري جهاني را دارا باشند و حداقل دو سال سابقه عضويت در اتاق را داشته باشند.

22-2- در صورتيكه شخص حقوقي بعنوان عضو هيات مديره انتخاب گردد فقط مدير عامل يا رئيس هيات مديره شخص حقوقي مي تواند به نمايندگي در جلسات هيات مديره شركت نمايند.

 

ماده 23- وظايف هيات مديره: به استثناي اموري كه به موجب مفاد صريح اين اساسنامه و يا طبق قانون در صلاحيت مجامع عمومي است, هيات مديره كليه اختيارات لازم را جهت اداره امور اتاق با حق تفويض آن به يك يا چند نفر از اعضاي هيات مديره دارا بوده و در انجام وظايف زير نيز داراي اختيارات و صلاحيت خاص مي باشد.

 

23-1-انتخاب يك نفر به عنوان رئيس هيات مديره و دو نفر به عنوان نايب رئيس و يك نفر منشي هيات مديره از بين اعضاي هيات مديره.

23-2-انتخاب يك نفر خزانه دار از بين اعضاي هيات مديره.

23-3-تعيين دبير كل اتاق توسط هيات مديره اتاق, بنا به پيشنهاد رئيس هيات مديره.

23-4-قبول اعضاي جديد اتاق و خاتمه دادن به عضويت اعضا با رعايت مفاد اساسنامه.

23-5-تهيه گزارش درباره فعاليتهاي اتاق و تسليم آن به مجمع عمومي.

23-6-تعيين اعضاي دبيرخانه و وظايف و حقوق آنان طبق پيشنهاد دبير كل.

23-7-تهيه برآورد بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي عادي اتاق همراه با گزارش توجيهي و گزارش حسابرسي كه بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع در دسترس اعضاي اتاق قرار گيرد.

23-8-تعيين كميته هاي فرعي مورد احتياج اتاق و انتخاب اعضاي هريك و تعيين وظايف  و حدود اختيارات هر كميته.

23-9-طرح هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري در مراجع ذيصلاح قضايي, و دفاع يا پاسخگويي به هرگونه دعوي عليه اتاق در كليه مراحل رسيدگي و با اختيار تام, بطور مستقل يا از طريق انتخاب وكيل و وكلاي دادگستري با حق تفويض تمام و يا قسمتي از اختيارات مصرحه در مواد 62, 63 قانون آئين دادرسي مدني به وكلاي منتخب و عند اللزوم, عزل وكلاي موصوف.

23-10-افتتاح هر گونه حساب بانكي, اعم از جاري و پس انداز و ثابت در بانكها و موسسات مالي و عند اللزوم, اخذ تسهيلات بانكي  و قد قراردادها.

23-11-قبول و دريافت كمكهاي مالي و كمكهاي بلاعوض.

23-12-تعيين و تصويب حق عضويت ساليانه.

23-13-كليه نامه هاي صادره از طرف اتاق بايد به امضاي رئيس هيات مديره برسد مگر در مواردي كه  حق امضاي خود را به يكي ديگر از اعضاي هيات مديره يا دبير كل تفويض نموده باشد.

 

ماده 24- در صورتيكه يك يا چند نفر از اعضاي هيات مديره استعفا و يا فوت نمايند و يا چنانچه قادر به انجام وظايف خود نباشند, از ميان اعضاي علي البدل هيات مديره به جانشيني انتخاب خواهند گرديد.

 

ماده 25- جلسات هيات مديره حداقل يكبار در ماه طبق دعوت رئيس هيات مديره و در غياب ايشان با دعوت نايب رئيس هيات مديره و با حضور حداقل پنج نفر عضو تشكيل مي شود.

 

ماده26- جلسات هيات مديره حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد داشت تصميمات با اكثريت آرا، حاضران اتخاذ مي شود. در صورت تساوي آراء نظر طرفي كه راي رئيس هيات مديره را دارد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

 

خزانه دار

ماده 27- خزانه دار اتاق براي مدت سه سال انتخاب مي شود و وظيفه او نظارت بر نگهداري و اداره كليه دارايي ها و امور مالي اتاق و سرپرستي كليه عمليات حسابداري خواهد بود كه از طرف هيات مديره در اين مورد اقدام خواهد نمود و در تاريخي كه هر سال تعيين مي شود طرح اوليه بودجه پيشنهادي سال بعد را تهيه و به هيات مديره تسليم مي كند. خزانه دار در فواصلي كه هيات تعيين مي نمايد و بهر حال بيشتر از ششماه يك مرتبه نخواهد بود, گزارشي از وضعيت مالي اتاق تهيه و در اختيار هيات مديره قرار خواهد داد.

 

بازرسان

 

ماده 28- مجمع عمومي عادي ساليانه براي هر سال مالي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را بعنوان بازرس علي البدل انتخاب مي نمايد. بازرس اصلي اتاق, گزارش خود را در رابطه با اقدامات مالي اتاق, حداكثر 45 روز بعد از پايان سال مالي جهت طرح و تصويب در مجمع عمومي عادي سالانه به هيات مديره تسليم مي كند.

 

آيين نامه ها

 

ماده 29- كليه آيين نامه هاي اتاق (آيين نامه هاي مالي, اداري, انتخابات و غيره) كه از طرف كميته هاي فرعي اتاق تنظيم و پيشنهاد مي شوند, پس از تصويب هيات مديره قابل اجرا مي باشد.

 

اصلاح اساسنامه

 

ماده 30- هيات مديره پيشنهادهاي واصله در خصوص اصلاح اساسنامه را بررسي و پس از تصويب جهت اخذ تصميم در مجمع عمومي فوق العاده مطرح مي نمايد.

 

دبيرخانه

 

ماده 31- دبيرخانه اتاق عهده دار امور اداري و مجري مصوبات هيات مديره است و سرپرستي آن را دبير كل بر عهده دارد. كليه مكاتبات اتاق از طريق دبيرخانه بعمل مي آيد. دبير كل بايد در زمينه مديريت داراي تجربه و سابقه كافي باشد. دبير كل مكلف است مساعي خود را منحصرا" در جهت تامين اهداف و حفظ منافع كليه اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين معطوف نمايد. حقوق و مزاياي وي با پيشنهاد رئيس و تصويب هيات مديره تعيين مي گردد. هيات مديره همچنين شرح وظايف دبير كل را تعيين و به ايشان ابلاغ مي نمايد.

 

ماده 32- دبير كل در موارد زير اقدام مي كند.

32-1-تشكيل دبيرخانه و اداره امور آن بر اساس مصوبات هيات مديره.

32-2-استخدام كاركنان دبيرخانه با تائيد هيات مديره.

32-3-انجام وظايف بعنوان دبير كل  در مجمع عمومي و هيات مديره و تهيه صورتجلسات مربوطه.

32-4-تهيه گزارشهاي لازم براي هيات مديره.

32-5-دبير كل زير نظر رئيس هيات مديره انجام وظيفه مي نمايد.

 

بخش پنجم- منابع مالي

 

ماده 33- اتاق براي انجام وظايف مربوطه هزينه هاي خود را از منابع زير تامين مي كند.

 

33-1-حق عضويت اعضاي عادي حقيقي و حقوقي.

33-2-قبول و دريافت كمكهاي مالي و كمكهاي بلاعوض و هدايا.

33-3-وجوهي كه بابت ارائه خدمات دريافت مي دارد.

 

بخش ششم- بررسي حسابها و اسناد

 

ماده 34- سال مالي اتاق يك دوره دوازده ماهه است كه اول مهر هر سال شروع و با پايان شهريور   سال بعد خاتمه مي يابد. اولين سال مالي از تاريخ تشكيل اتاق شروع و در پايان شهريور سال بعد خاتمه مي پذيرد.

 

ماده 35- كليه چكها, اسناد مالي و تعهدآور اتاق در صورتي معتبر است كه توسط رئيس و يا يكي از نواب رئيس هيات مديره و خزانه دار (در غياب خزانه دار يكي ديگر از نواب رئيس ) امضا شده باشد و به مهر اتاق نيز ممهور گردد.

 

بخش هفتم- خاتمه فعاليت و انحلال

 

ماده 36- فعاليت اتاق بنا به تصميم مجمع فوق العاده كه طبق ماده 2-17 اين اساسنامه اتخاذ مي گردد خاتمه خواهد يافت.

 

ماده 37- با اتخاذ تصميم درباره خاتمه فعاليت اتاق مجمع عمومي هيات تصفيه اي مركب از چهار عضو هيات مديره اتاق انتخاب و به آن ماموريت خواهد داد كه به فعاليت اتاق طبق قوانين جاري ايران خاتمه دهند. هرگونه مازاد دارايي كه ممكن است در اختيار هيات تصفيه باقي بماند, بايد طبق قوانين ايران به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران واگذار گردد.

 

 

اين اساسنامه مشتمل بر 37 ماده و 51 تبصره با اختيار مكتسبه از حاضرين در جلسه مجمع عمومي فوق العاده منعقد در تاريخ 81.10.23 تهيه و توسط هيات مديره تصويب شد.