بررسي نحوه هزينه کردن خط اعتباري چين – ايران در شرکت صنايع ملي پتروشيمي ايران


خبرگزاري موج - بررسي نحوه هزينه کردن خط اعتباري چين – ايران در شرکت صنايع ملي پتروشيمي ايران کليد خورد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، به موجب قوانين بودجه، اولويت ها و ضوابط معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري، طرح ها و پروژه هاي صنعت پتروشيمي در کشور از اولويت دار ترين پروژه ها تشخيص داده شده است تا به اين واسطه سازمان سرمايه گذاري خارجي به تدارک بيش از 5 ميليارد دلار اعتبار براي طرح ها و پروژه هاي اين صنعت بپردازد.
پس از مشخص شدن اولويت هاي سرمايه گذاري در کشور و اقدام سازمان سرمايه گذاري خارجي (به عنوان مرکز تامين مالي خارجي) در فراهم کردن فرصت هايي براي ورود سرمايه گذاري خارجي، شرکت ملي صنايع پتروشيمي به تقسيم اعتبارات خارجي در ميان طرح ها و پروژه هاي پتروشيمي مي پردازد.
لازم به ياد آوري است که اين اعتبارات خارجي 85 درصد از مجموع هزينه هاي هر يک از طرح ها و پروژه هاي پتروشيمي را پوشش مي دهد؛ اما اينکه اين منابع مالي در نظر گرفته شده به صورت مناسب و طبق ضوابط ومقررات و مصالح کشور درست بهره برداري مي شود، داراي ابهاماتي است که از سوي خبرگزاري موج، بررسي و گزارش آن منتشر مي شود.

خبرگزاري موج