رشد صادرات ايران به چين در 10 ماهه 2011

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
در 10 ماهه سال 2011 ميلادي، كشورهاي چين، عراق‌، امارات، هند و افغانستان، عمده‌ترين كشورهاي مقصد صادرات ايران بوده‌اند و چين با سهم وزني 39.27 درصد و سهم ارزشي 16.88 درصد اصلي‌ترين مقصد صادرات بوده است.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، در اين مدت 24 ميليون و 460 هزار تن كالا به ارزش پنج ميليارد و 298 ميليون دلار به كشور چين صادر شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 2010 ميلادي كه 23 ميليون و 831 هزار تن به ارزش چهار ميليارد و 449 ميليون دلار بوده 2.68 درصد از نظر وزني و 19.08 درصد از نظر ارزشي رشد داشته است.
ميزان صادرات به كشور عراق نيز در اين مدت 9 ميليون و 355 هزار تن به ارزش چهار ميليارد و 627 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 9 ميليون و 45 هزار تن به ارزش چهار ميليارد و 651 ميليون دلار بوده و بر اين اساس 3.44 درصد از نظر وزني افزايش و 0.52 درصد از نظر ارزشي كاهش يافته است.
همچنين در 10 ماهه سال 2011 ميلادي چهار ميليون و 907 هزار تن كالا به ارزش چهار ميليارد و 627 ميليون دلار به كشور امارات صادر كرده‌ايم در حالي كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته پنج ميليون و 651 هزار تن به ارزش سه ميليارد و 482 ميليون دلار بوده و نشان مي‌دهد از نظر وزني 13.16 درصد كاهش و از نظر ارزشي 22.38 درصد افزايش داشته است.
در اين مدت همچنين پنج ميليون و 769 هزار تن كالا به ارزش دو ميليارد و 595 ميليون دلار به كشور هند صادر كرده‌ايم كه در مقايسه با مدت مشابه سال 2010 ميلادي، چهار ميليون و 585 هزار تن به ارزش يك ميليارد و 674 ميليون دلار بوده و بيانگر رشد 25.82 درصدي در وزن و 55.02 درصدي در ارزش بوده است.
ميزان صادرات به كشور افغانستان در 10 ماهه سال 2011 ميلادي نيز دو ميليون و 394 هزار تن به ارزش يك ميليارد و 821 ميليون دلار بوده در حالي كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته يك ميليون و 735 هزار تن به ارزش يك ميليارد و 329 ميليون دلار بوده است و نشان مي دهد 38 درصد از نظر وزني و 37 درصد از نظر ارزشي افزايش پيدا كرده است.
به گزارش ايسنا،‌ در مورد ساير كشورها ميزان صادرات در اين مدت، 15 ميليون و 405 هزار تن به ارزش 12 ميليارد و 781ميليون دلار بوده است در حالي كه طي مدت زمان مشابه سال گذشته اين ميزان 14 ميليون و 922 هزار تن به ارزش 10 ميليارد و 530 ميليون دلار بوده و افزايش 3.24 درصدي در وزن و 21.38 درصدي در ارزش را به دنبال داشته است.
خبرگزاری ایسنا