كشاورزی، اولویت نخست برنامه چینی ها برای سال 2012

پكن - دولت چین سال 2012 را سال بخش و صنعت كشاورزی اعلام كرد.
به گزارش ایرنا، طبق سنت هر ساله، دولت چین برای تمركز و اولویت برنامه های كشوری یك بخش و صنعت را نامگذاری و برای ملت این كشور اعلام می كند.
دلیل اولویت گذاری سال 2012 به نام كشاورزی، تامین امنیت غذایی مردم چین اعلام شده كه جمعیت آن اكنون به یك میلیارد و 375 میلیون نفر رسیده است. با توجه به این كه نیمی از مردم چین در روستاها زندگی می كنند و بخش هایی گوناگون از جمله صنعت و خدمات درگیر بخش كشاورزی هستند، انتظار می رود اولویت دادن به این بخش موجب رونق بیشتر در اقتصاد چین شود. از سال 2003 تاكنون تولید محصولات كشاورزی در چین در حال افزایش بوده است. در سال 2011 تولید محصولات كشاورزی در این كشور به 571 میلیون تن رسید كه نسبت به سال قبل 5/4 درصد رشد داشت. مقام های چینی مدعی هستند كه این حجم تولید هدف گذاری برای سال 2020 بوده اما زودتر به نتیجه رسیده است. بخش كشاورزی چین در سال های اخیر با چالش هایی از جمله كاهش منابع طبیعی ، گسترش شهر نشینی ، احداث بزرگراه ها و قطارهای پرسرعت كه موجب تخریب زمین های كشاورزی شده روبرو بوده است. دولت چین در نظر دارد 636 میلیارد دلار را طی 30 سال آینده در بخش و صنعت كشاورزی سرمایه گذرای كند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80025420