افزایش درآمد دارایی دولت چین در دو ماه اول سال 2012آمار اخیر وزارت دارایی چین نشان می دهد که در آمد دارایی دولت چین به حدود 2100 میلیارد یوان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال 2011 میلادی، 13 درصد افزایش داشته است.
شایان ذکر است در میان 2100 میلیارد یوان درآمد دارایی، 1860 میلیارد یوان از درآمد مالیاتی است.
در این مدت، هزینه دولت کشور به حدود 1400 میلیارد یوان رسید که در مقایسه با سال گذشته، 33 درصد افزایش یافت.

رادیو چینی