پیش بینی بالاترین سرعت توسعه اقتصادی در منطقه غرب چین در سال 2012

بنا بر گزارش اداره نشریات علوم اجتماعی چین، در سال 2012 سرعت توسعه اقتصاد منطقه غرب چین در مقایسه با سایر مناطق چین، در جای اول قرار می گیرد اما این روند کاهش خواهد یافت.
این گزارش نشان داده است: در سال 2011 اقتصاد منطقه غرب چین پیوسته با سرعت بالایی توسعه یافته و ،سالیانه تولید منطقه ای به 9973.8 میلیارد یوان رسیده است و به توسعه هماهنگ اقتصاد منطقه ای کشور کمک کرده است. افزون بر این، زیرساخت های منطقه غرب بهبود قابل توجه داشته و در زمینه حفاظت از محیط زیست نیز دستاوردهای خوبی کسب کرده است. اوضاع زندگی مردم بسیار پیشرفت کرده و جمعیت و ساختار اجتماعی نیز با حفظ تعادل توسعه یافته است.

رادیو چینی