توافق مالی دو سوی تنگه در چند روز آینده

انتظار می رود به زودی تایوان قراردادهای همکاری مالی با چین را مضاء نماید. با امضای این قرارداد گام دیگری در بهبود همکاریهای دو سوی تنگه برداشته می شود. یکی از مقامات ارشد تایوانی مسئول روابط چین در هفته گذشته اظهار داشت امضای رسمی این توافقنامه که خواهان همکاری نزدیک بخشهای مالی، بیمه و بانکی میان دو کشور است بزودی انجام خواهد شد. به گفته وی گفتگوها در این زمینه به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.