برگزاری یک صد و شانزدهمین دوره نمایشگاه مبادلات کالاهای تجاری گوانگ جو

روز چهارشنبه پانزدهم اکتبر، یک صد و شانزدهمین دوره نمایشگاه مبادلات کالاهای تجاری گوانگ جو برگزار شد.
در این دور نمایشگاه به طور کلی 59 هزار و 271 غرفه ایجاد شدده است. در مقایسه با دوره های پیشین دو سالن انرژی جدید و محصولات حیوانات خانگی بسیاری از شرکت های قدرتمند را به سوی خود جلب کرده است.
نمایشگاه تجاری گوانگ جو 57 سال قدمت دارد و میزان مبادلات در آن همواره وضعیت تجارت خارجی چین را نمایان ساخته است.
در این دور نمایشگاه 24 هزار و 200 شرکت از کشورها و مناطق جهان شرکت کردند. از میان آن ها 551 شرکت از 45 کشور و منطقه جهان در بخش واردات این نمایشگاه حضور پیدا کردند.
رادیو چینی
روز چهارشنبه پانزدهم اکتبر، یک صد و شانزدهمین دوره نمایشگاه مبادلات کالاهای تجاری گوانگ جو برگزار شد. در این دور نمایشگاه به طور کلی 59 هزار و 271 غرفه ایجاد شدده است. در مقایسه با دوره های پیشین دو سالن انرژی جدید و محصولات حیوانات خانگی بسیاری از شرکت های قدرتمند را به سوی خود جلب کرده است. نمایشگاه تجاری گوانگ جو 57 سال قدمت دارد و میزان مبادلات در آن همواره وضعیت تجارت خارجی چین را نمایان ساخته است. در این دور نمایشگاه 24 هزار و 200 شرکت از کشورها و مناطق جهان شرکت کردند. از میان آن ها 551 شرکت از 45 کشور و منطقه جهان در بخش واردات این نمایشگاه حضور پیدا کردند.

رادیو چینی