مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم صنعتی کاهش یافت

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم بخش صنعت در فصل پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۸ درصد کاهش یافت.
مرکز آمار ایران نتایج بررسی شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت فصل پائیز ۱۳۹۴ (۱۰۰=۱۳۹۰) را منتشر کرد. بررسی شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت فصل پائیز ۱۳۹۴ به عدد ۱۸۹.۱ رسید که نسبت به فصل گذشته ۱.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده کل بخش صنعت) ۲.۸ درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در ۴ فصل منتهی به فصل پائیز سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش صنعت) ۱.۸ درصد است.
بخش های زیر به ترتیب بیشترین تاثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته اند: شاخص قیمت بخش صنایع تولید زعال سنگ - پالایشگاه های نفت با ۲.۹ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۱۶۰.۱، بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص کل فصل پائیز در سال جاری داشته است. رشته فعالیت تولید فرآوره های نفتی تصفیه شده با ۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص این بخش داشته است.
شاخص قیمت بخش تولید فلزات اساسی با ۶.۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۷۲.۶ رسید؛ این بخش رتبه دوم تاثیرگذاری در کاهش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت تولید محصولات اولیه آهن و فولاد با ۶.۸ درصد کاهش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص این بخش داشته است.
همچنین شاخص قیمت بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با ۱ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۲۳۵.۳، رتبه سوم تاثیرگذاری در کاهش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت های کشتار دام و طیور با ۱۷.۷ درصد و تولید نوشابه های غیرالکلی گازدار با ۲.۹ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، به ترتیب بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص این بخش داشته اند.
بخش های تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار با ۲۵.۱ درصد، تولید منسوجات با ۱.۳ درصد و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی با ۰.۵ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به ترتیب رتبه های بعدی را در کاهش شاخص کل داشته اند. شاخص قیمت مربوط به بخش تولید سایر وسایل حمل و نقل نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است.


مهر