تخصیص 30 میلیارد یوان به تجارت خدمات در چین

چین صندوق سرمایه گذاری 30 میلیارد یوانی (حدود 4/6 میلیارد دلار آمریکا) برای هدایت توسعه صنعت تجارت خدمات را راه اندازی کرد.
اهداف این صندوق دولتی ، تسهیل تغییر الگوهای تجارت خارجی چین و تقویت تکانه رشد جدید  اقتصادی می باشد.
این صتدوق پس از تایید شورای دولتی به صورت مشترک توسط وزارت امور دارائی ، وزارت بازرگانی و شرکت سرمایه گذاری بازرگانان چین راه اندازی شد.
به گفته هو جینگلین وزیر دارایی چین ، چین در راستای حمایت از کسب وکارهای تجارت خدمات ، ساخت مکانیزم موثر همکاری ، بهبود استفاده از منابع اقداماتی را اجرا خواهد نمود.
تجارت خدمات به فروش و ارسال محصولات ناملموس از جمله حمل و نقل ، گردشگری ، مخابرات ، ساخت و ساز ، تبلیغات ، حسابداری و محاسبه اشاره دارد.
چین معمولا به دلیل تقاضای زیاد داخلی با کسری تجارت خدمات مواجه است. کسری تجارت خدمات در نوامبر 2017 به 120/8 میلیارد یوان رسید که در ماه اکتبر 117/5میلیارد یوان بود.
منبع : شینهوآ