شاخص 55 درصدی مدیران خریدار (PMI) بخش غیرتولیدی چین در دسامبر2017

در دسامبر 2017 شاخص مدیران خریدار بخش غیرتولیدی با رشد 2/0 درصدی نسبت به ماه گذشته به 55 درصد رسید و این روند صعودی با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.

شاخص 55 درصدی مدیران خریدار (PMI) بخش غیرتولیدی چین در دسامبر2017


این شاخص در صنایع خدماتی با کاهش 0/2 درصدی نسبت به مه گذشته به 523/4 درصد رسید . در سه ماهه چهارم سال 2017 این شاخص حدوداً 53/5 درصد بود و در این میزان ثابت مانده است. این شاخص در بخش های پست و تحویل فوری ، مخابرات ، صداو سیما و خدمات انتقال ماهواره ای ، اینترنت ، خدمات فناوری اطلاعات و نرم افزار ، خدمات بازار پول ، بیمه در سطح بالایی است و فعالیت های تجاری در حال حاضر فعال هستند و تجارت در این بخش  با سرعت در حال رشد است. این شاخص در بخش رستوران ها ، خدمات بازار سرمایه ، املاک و مستغلات ، خدمات اسکان و تعمیر کمتر از حد تعیین شده بود و تجارت در این بخش با روند نزولی مواجه است .  این شاخص در صنعت ساخت و ساز با رشد 2/5 درصدی نسبت به ماه گذشته به 63/9 درصد رسید و به مدت 2 ماه پیاپی بالاتر از حد تعیین شده بود. تولید و عملکرد صنعت ساخت و ساز تسریع یافت .
شاخص سفارش های جدید با رشد 0/2 درصدی نسبت به ماه گذشته به 52 درصد رسید که بالاتر از حد معین بودو نشان دهنده  افزایش نرخ رشد تقاضای بازار صنایع غیرتولیدی است . این شاخص در بخش صنایع خدماتی با کاشه 0/3 درصدی نسبت به ماه گذشته به 50/9 رسید و با این حال بالاتر از حد معین بود. این شاخص در صنعت ساخت و ساز با رشد 3 درصد نسبت به ماه گذشته به 58/1 درصد رسید و به مدت 2 ماه متوالی در سطح بالایی قرار گرفت.
شاخص بهای ورودی با کاهش 1/4 درصدی نسبت به ماه گذشته به 54/8 درصد رسید که بالاتر از حد معین شده بود؛ بدین معنی که بهای ورودی طی فرآیند فعالیت های اجرایی شرکت های غیرتولیدی رو به رشد است و در عین حال میزان افزایش ، کاهش یافته است. شاخص بهای ورودی متوسط صنایع خدماتی با افت 1/7 درصدی نسبت به ماه گذشته به 2/53 درصد رسید . این شاخص در بخش صنایع ساخت و ساز با رشد 0/4 درصدی نسبت به ماه گذشته  به 3/64 درصد رسید .
شاخص قیمت فروش با کاهش 0/2 درصدی نسبت به ماه گذشته به 52/6 درصد رسید که بالاتر از حد معین بود و نشان دهنده کاهش افزایش قیمت فروش غیرتولیدی است. این شاخص در صنایع خدمات با کاهش 0/5 درصدی نسبت به ماه گذشته به 52 درصد رسید . این شاخص در بخش صنایع ساخت و ساز به 55/6 درصد رسید که نسبت به ماه گذشته 0/8 درصد افزایش داشت.
شاخص استخدام با رشد 0/1 درصد به 49/3 درصد رسید و همچنان پایین تر از حد معین است که نشان دهنده کاهش افت استخدام نیروی کار شرکت های غیرتولیدی است. این شاخص در بخش صنایع خدماتی با کاهش 0/3 درصدی به 48/2 درصد رسید . این شاخص در صنایع ساخت و ساز با رشد 2/3 درصدی به 55/9 درصد رسید.
شاخص انتظارات فعالیت های تجاری با کاهش 0/7 درصدی به 60/9 درصد رسید و همچنان بالای شاخص 60 است. این شاخص در صنایع خدماتی با افت 0/6 درصدی به 60/3 درصد رسید . این شاخص در بخش صنایع ساخت و ساز با کاهش 1/5 درصدی به 64/1 درصد رسید.

شاخص های اصلی مدیران خریدار بخش غیرتولیدی چین (درصد)

شاخص انتظارات فعالیت های تجاری شاخص استخدام شاخص قیمت فروش شاخص بهای ورودی شاخص سفارش های جدید شاخص مدیران خرید بخش غیر تولیدی
59.5 50.0 51.9 56.2 52.1 54.5 2016-December
58.9 49.8 51.0 55.1 51.3 54.6 2017-January
62.4 49.7 51.4 53.7 51.2 54.2 February
61.3 49.1 49.7 52.3 51.9 55.1 March
59.7 49.5 50.2 51.7 50.5 54.0 April
60.2 49.0 48.8 51.1 50.9 54.5 May
61.1 49.6 49.3 51.2 51.4 54.9 June
61.1 49.5 50.9 53.1 51.1 54.5 July
61.0 49.5 51.5 54.4 50.9 53.4 August
61.7 49.7 51.7 56.1 52.3 55.4 September
60.6 49.4 51.6 54.3 51.1 54.3 October
61.6 49.2 52.8 56.2 51.8 54.8 November
60.9 49.3 52.6 54.8 52.0 55.0 December

سایر شاخص های مدیران خریدار بخش غیرتولیدی چین (درصد)

شاخص زمان تحویل فروشنده شاخص سهام شاخص سفارش های بررسی نشده شاخص سفارش های جدید خارجی
51.6 47.2 44.0 48.9 2016-December
51.4 46.2 44.6 46.4 2017-January
52.1 45.8 43.5 50.1 February
51.4 45.8 44.7 48.8 March
52.0 46.2 44.0 47.1 April
51.8 46.1 43.7 48.5 May
51.8 45.9 44.6 49.8 June
51.7 45.9 43.9 52.1 July
51.1 45.5 44.0 49.0 August
51.6 47.0 44.2 49.7 September
51.1 46.4 43.9 50.7 October
51.6 46.5 44.1 50.9 November
51.3 46.3 43.8 51.5 December

منبع : اداره ملی آمار چین