ابلاغ بخشنامه به بانکهای عامل؛ شرایط تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات به مناطق آزاد تجاری

واردات کالا و خدمات به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی است.

رفع تعهد ارزی وارد کنندگان کالا و خدمات به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب های قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.
چنانچه سررسید اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش، ثبت شده  اند بعد از تاریخ 97/1/21 باشد، تأمین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان پذیر خواهد بود.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شده است.


خبرگزاری صدا و سیما