اخبار و گزارشات گزارشات آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (به طور فوق العاده) اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (به طور فوق العاده) اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (به طور فوق العاده) اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین