معاون رئیس بانک مرکزی چین: قابلیت تبدیل حساب سرمایه برای توسعۀ فعالیت های مالی با یوان مفید است

معاون رئیس بانک خلق بانک مرکزی چین قابلیت تبدیل حساب سرمایه را برای افزایش فعالیت های مالی فرامرزی با یوان مفید توصیف کرد.
هو شیائو لیان روز جمعه 11 مارس 20 اسفند در نشستی خبری در پکن با اشاره به پیشرفت در راستای تسویه با یوان در تجارت های خارجی، سرمایه گذاری در خارج از کشور و استفادۀ خارجیان از یوان به منظور سرمایه گذاری در کشور، تاکید کرد این پیشرفت به تقاضای بازار بستگی دارد.
او قابلیت تبدیل حساب سرمایه را یکی از شرایط لازم برای افزایش فعالیت های مالی با یوان خواند و بر تقویت این قابلیت تاکید کرد.