رشد توليد در چين كند شد


پكن - براي نخستين بار از سال 2009 ميلادي به اين طرف رشد توليد در چين كاهش يافته و كندتر شده است.
مطبوعات چين روز چهارشنبه نوشتند: با كاهش تقاضا از سوي بازارهاي غربي از جمله آمريكا و اروپا، رشد توليد در اين كشور پايين آمده است.
آمريكا با بحران مالي و اروپا با بحران بدهي مواجه شده است . به همين سبب تقاضاهاي اين كشورها براي كالاهاي توليدي چين و ديگر كشورهاي آسيايي همچنان در حال كاهش است.
اين مساله موجب شده است تا اروپايي ها و آمريكايي ها كمتر تقاضايي براي توليدات الكترونيكي و يا كفش و البسه چين و ديگر كشورهاي آسيايي داشته باشند.
چين براي رشد اقتصادي بشدت به صادرات وابسته است و كاهش تقاضاي بازارهاي غربي ، باعث شده است تا رشد اقتصادي اين كشور در شش ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار دهم درصد كمتر شود.
فدراسيون لجستيك و خريد چين اعلام كرد: بررسي هاي انجام شده از بيش از 800 توليد كننده نشان مي دهد تقاضا براي كالاهاي آنها هر ماه روند نزولي داشته است.
براي نمونه تقاضا براي كالاهاي توليدي در ماه سپتامبر 51 و نيم درصد بوده و در اكتبر به 50 درصد كاهش يافته است.
اين فدراسيون به نقل از كارشناسان امور اقتصادي آورده است، با كاهش صادرات رشد اقتصادي چين نيز در ماه هاي آينده آهسته تر خواهد شد.