چین دومین سرمایه گذار بزرگ جهان در زمینه تحقیقات است

چین دومین سرمایه گذار بزرگ جهان در زمینه تحقیقات است
سازمان جهانی حق مالکیت معنوی چندی پیش گزارشی درباره وضعیت حقوق مالکیت معنوی جهان منتشر کرد. براساس این گزارش، چین فراتر از ژاپن و پس از آمریکا دومین کشور سرمایه گذارجهان درزمینه تحقیقات به شمار می رود.
بنا بر این گزارش، میزان سرمایه گذاری جهان در زمینه تحقیقات از سال 1993 تا 2009 میلادی دو برابر شده است که 70 درصد آن به کشورهای ثروتمند جهان تعلق دارد. میزان سرمایه گذاری کشورهایی که درآمدی متوسط دارند در مقایسه با دوره مشابه 13درصد افزایش یافته است که از این میان، 10 درصد از آن به مطالعات و تحقیقات چین اختصاص دارد.
در این گزارش خاطر نشان شده است که حق مالکیت معنوی به معیاری برای فعالیت های خلاقانه درجهان مبدل شده است.
در این گزارش از کشورهای جهان دعوت شده است که در راستای پیشگیری از تضییع حق مالکیت معنوی سامانه ای برای حفظ حق مالکیت معنوی ایجاد نمایند.
رادیو چینی
سازمان جهانی حق مالکیت معنوی چندی پیش گزارشی درباره وضعیت حقوق مالکیت معنوی جهان منتشر کرد. براساس این گزارش، چین فراتر از ژاپن و پس از آمریکا دومین کشور سرمایه گذارجهان درزمینه تحقیقات به شمار می رود. بنا بر این گزارش، میزان سرمایه گذاری جهان در زمینه تحقیقات از سال 1993 تا 2009 میلادی دو برابر شده است که 70 درصد آن به کشورهای ثروتمند جهان تعلق دارد. میزان سرمایه گذاری کشورهایی که درآمدی متوسط دارند در مقایسه با دوره مشابه 13درصد افزایش یافته است که از این میان، 10 درصد از آن به مطالعات و تحقیقات چین اختصاص دارد. در این گزارش خاطر نشان شده است که حق مالکیت معنوی به معیاری برای فعالیت های خلاقانه درجهان مبدل شده است. در این گزارش از کشورهای جهان دعوت شده است که در راستای پیشگیری از تضییع حق مالکیت معنوی سامانه ای برای حفظ حق مالکیت معنوی ایجاد نمایند.
رادیو چینی