صادرات حدود 4 ميليارد دلار كالا به چين

در 9 ماهه سال 2011 ميلادي كشورهاي چين، عراق‌، امارات، هند و افغانستان، عمده‌ترين كشورهاي مقصد صادرات بوده‌اند و چين با سهم وزني 41.55 درصد و سهم ارزشي 17.40 درصد اصلي‌ترين مقصد صادرات بوده است. به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، در اين مدت 19 هزار و 564 هزار تن كالا به ارزش سه هزار و 991 ميليون دلار به كشور چين صادر شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 2010 ميلادي كه 16 هزار و 951 هزار تن به ارزش سه هزار و 199 ميليون دلار بوده 15.42 درصد از نظر وزني و 24.78 درصد از نظر ارزشي رشد داشته است. ميزان صادرات به كشور عراق نيز در اين مدت شش هزار و 163 هزار تن به ارزش سه هزار و 213 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه شش هزار و 558 هزار تن به ارزش سه هزار و 392 ميليون دلار بوده و بر اين اساس 6.03 درصد از نظر وزني و 5.28 درصد از نظر ارزشي كاهش يافته است. همچنين در 9 ماهه سال 2011 ميلادي سه هزار و 838 هزار تن كالا به ارزش سه هزار و 192 ميليون دلار به كشور امارات صادر كرده‌ايم در حالي كه اين ميزان در 9 ماهه سال 2010 چهار هزار و 545 هزار تن به ارزش دو هزار و 705 ميليون دلار بوده و نشان مي‌دهد از نظر وزني 15.57 درصد كاهش و از نظر ارزشي 18.01 درصد افزايش داشته است. در اين مدت چهار هزار و 360 هزار تن كالا به ارزش يك هزار و 887 ميليون دلار به كشور هند صادر شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 2010 سه هزار و 287 هزار تن به ارزش يك هزار و 218 ميليون دلار بوده و بيانگر رشد 32.65 درصدي در وزن و 54.96 درصدي در ارزش بوده است. ميزان صادرات به كشور افغانستان در 9 ماهه سال 2011 ميلادي يك هزار و 702 هزار تن به ارزش يك هزار و 212 ميليون دلار بوده در حالي كه اين ميزان در سال گذشته يك هزار و 221 هزار تن به ارزش 966 ميليون دلار بوده است و نشان مي دهد 39.42 درصد از نظر وزني و 25.42 درصد از نظر ارزشي افزايش پيدا كرده است. به گزارش ايسنا،‌ در مورد ساير كشورها ميزان صادرات در اين مدت، 11 هزار و 456 هزار تن به ارزش 9 هزار و 447 ميليون دلار بوده است در حالي كه طي مدت زمان مشابه سال گذشته، 11 هزار و 523 هزار تن به ارزش هفت هزار و 693 ميليون دلار بوده وكاهش 0.58 درصدي در وزن و افزايش 22.80 درصدي در ارزش را به دنبال داشته است.

خبرگزاری ایسنا