سرمایه گذاری چین در خارج از کشور به 150 میلیارد دلار می رسد
وزارت بازرگانی چین روز سه شنبه پازدهم مه پیش بینی کرد که تا سال 2015، سرمایه گذاری مستقیم چین در خارج از کشور به 150 میلیارد دلار می رسد.
تا سال 2015، ارزش قراردادهای مقاطعه کاری چین در خارج از کشور به 180 میلیارد دلار و نیروهای کار اعزامی این کشور به خارج از کشور به یک میلیون نفر می رسد.
تا کنون چین در حدود 200 کشور و منطقه جهان سرمایه گذاری کرده که در ایجاد تعادل درآمد و هزینه بین المللی، ارتقای توانایی رقابتی موسسات این کشور نقش مهمی داشته است.


رادیو چینی