میزان سرمایه گذاری چین در سال 2011 میلادی در زمینه گردشگری به 2670 میلیارد یوان رسید

 


بر اساس داده های منتشر شده از سوی اداره ملی گردشگری چین، میزان سرمایه گذاری چین در زمینه گردشگری به 2670 میلیارد یوان رسید. از این میان، سرمایه گذاری شرکت های خصوصی 39 درصد و سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی جداگانه 25 درصد و 13 درصد و وام های بانک ها 23 درصد این سرمایه گذاری ها را تشکیل می دهند.
به گزارش رسیده، چین در آینده با گسترش سرمایه گذاری در زمینه گردشگری با روند شهری شدن، به توسعه شهرهای گردشگری خود کمک می کند.

رادیو چینی