میانگین رشد سالانه اقتصاد چین در9 سال اخیر به بیش از 10 در صد رسید


اداره آمار ملی چین امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد: از سال 2011 تا سال 2003، میانگین رشد سالانه اقتصاد چین 10.7 در صد است و نیروهای مولد اجتماعی و توان ملی به طور گسترده ای افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است که با توجه به 10.7 درصد میانگین رشد سالانه اقتصاد چین در 9 سال اخیر، این رقم در مقایسه با 3.9 درصد میانگین رشد اقتصادی جهان بسیار بالاتر است. سهم اقتصاد چین در کل اقتصادهای جهان از 4.4 در صد در سال 2002 به حدود 10 در صد در سال 2011 رسیده است که بیش از 20 در صد به رشد اقتصادی جهان کمک کرده است. تولید ناخالص داخلی سرانه چین از 1135 دلار در سال 2002 به 5432 دلار درسال 2011 افزایش داشته است.
در این ده سال، ضمن پیشرفت سریع اقتصادی، اصلاحات ساختار اقتصادی نیز به پیش رفته و هماهنگی توسعه اقتصادی و توان رقابت اقتصادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

رادیو چینی