درباره ما هیئت مدیره

هیئت مدیره

اعضاي اصلي هيات مديره اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و چين عبارتند از :

مجيد رضا حريري: رئیس هیات مدیره


مهدی چنگیزی آشتیانی: نایب رییس اول

 

سید حسین امینی:  نایب رییس دوم 

 

رویا وزیری:  عضو هیات مدیره مصطفی مالکی تهرانی: عضو هیات مدیره

هرویک یاریجانیان: عضو هیات مدیره
 

يوسف باپیری : عضو هیات مدیره 

  
افشین امینی : عضو هیات مدیره

farhad-mansoubi
فرهاد منصوبی: عضو هیات مدیره

امام جمعه زاده
محمد حامد امام جمعه زاده: بازرس