عضویت شرایط عضویت

شرایط عضویت

عضويت در اتاق بازرگانی و صنایع ایران وچین :


اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و چيني  که مفاد اساسنامه اتاق را بپذيرند  با رعايت ضوابط ، مي توانند به عضويت اتاق در ايند.
اعضاي ايراني بايد قبلا به عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران پذيرفته و يا کارت بازرگاني معتبر داشته باشند.