افزايش ارزش دلار در مقابل يوان

8 مهر 88

با توجه به افزايش محدود ارزش دلار در مقابل يوان تللگران آنرا موقتي دانسته و قابل توجه نميدانند . از نظر آنان دلار همچنان در ميان مدت ارز ضعيفي باقي مي ماند.