تاکید نخست وزیر چین بر تقویت توسعه مناطق غربی

نخست وزیر چین در شهر لن جو در نشست پیشبرد توسعه غرب و فقرزدایی اظهار داشت، ادامه توسعه اقتصادی، ارتقای زندگی مردم، برقرای عدالت اجتماعی، وظیفه اصلی دولت جدید چین به حساب می آید. وی گفت، در حال حاضر، توسعه اقتصادی چین وارد مرحله جدیدی شده که باید با ارتقای کیفیت رشد و توسعه پایدار اقتصادی و بهبود زندگی مردم را باهم پیوند داد.

نخست وزیر چین افزود، توسعه نامتعادل مناطق مختلف نشانگر مشکلات سامانه اقتصادی کنونی است. در حال حاضر، بیش از نصف جمعیت تهیدست چین در مناطق غربی زندگی می کنند و توسعه مناطق غربی در تحقق توسعه هماهنگ دارای اولویت ویژه ای است. ما باید در ساخت تاسیسات زیربنایی بیشتر به مناطق غربی اهمیت دهیم. از سوی دیگر با تسریع روند ساخت شبکه راه آهن و بزرگراه و انتقال صنایع ممتاز به این منطقه، زمینه های مختلف را برای اشتغالزایی در مناطق غربی فراهم کنیم.

رادیو چینی