گام اول دولت برای حمایت از صادرات/ تخفیف‌های ویژه برای صادرکنندگان ممتاز و نمونه

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از تدوین دستورالعمل اعمال تخفیف‌های ویژه این صندوق برای صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری خبر داد و گفت: براساس این دستورالعمل، صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری از تخفیف 10 تا 50 درصدی در بیمه نامه های صادره برخوردار خواهند شد.
طاهر شه حامد در گفتگو با مهر گفت: در راستای اجرای تصویب نامه هیات وزیران موضوع اجرای اصل 138 قانون اساسی در خصوص اجرای آیین نامه جدید تشویق صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری، صندوق ضمانت صادرات ایران دستورالعمل های اعمال تخفیف های ویژه برای این دسته از صادرکنندگان را تدوین کرده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: با تصویب نهایی این دستورالعمل در جلسه اخیر هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، این حمایت ها به مرحله اجرا درآمده است.
وی تصریح کرد: در بهره مندی صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری دو شاخص سقف- ارزش بیمه نامه های صادره و تعداد یا تکرار بیمه نامه های درخواستی یا نامه مشمولیت آنها در میزان تخفیف های درنظر گرفته شده تاثیرگذار است.
به گفته شه حامد، در چارچوب دستورالعمل تدوین شده صادرکنندگان ممتاز ملی با درخواست های صدور بیمه نامه با ارزش کمتر از 500 هزار یورو می توانند برای اولین بیمه نامه خود از تخفیف 20 درصدی برای دومین بیمه نامه خود از تخفیف 35 درصدی و از بیمه نامه سوم به بعد از تخفیفات 50 درصدی بهره مند شوند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به سقف کمتر از 500 هزار یورویی بیمه نامه که قبلا ذکر شد این دسته از صادرکنندگان در اولین بیمه نامه درخواستی خود از تخفیف 15 درصدی و برای دومین بیمه نامه خود از تخفیف 25 درصدی و از بیمه نامه سوم به بعد از تخفیف ویژه 40 درصدی در حق بیمه ها برخوردار می شوند.
شه حامد در خصوص ساز و کار اعمال تخفیفات برای صادرکنندگان متقاضی بیمه نامه های صندوق با ارزش بالاتر از 500 هزار یورو نیز گفت: صادرکنندگان ممتاز ملی متقاضی بیمه نامه های تا یک میلیون یورو، 15 درصد تا 2 میلیون یورو، 20 درصد تا 3 میلیون یورو، 35 درصد و در نهایت برای بیمه نامه های بالاتر از 3 میلیون یورو به میزان 50 درصد از تخفیف در حق بیمه ها برخوردار خواهند شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: صادرکنندگان نمونه ملی متقاضی استفاده از بیمه نامه های صندوق با ارزش بین 500 هزار تا یک میلیون یورو 10 درصد تخفیف، تا 2 میلیون یورو 15 درصد تخفیف، تا 3 میلیون یورو 25 درصد تخفیف و بیش از 3 میلیون یورو 40 درصد تخفیف در حق بیمه نامه های صندوق ضمانت صادرات برخوردار خواهند شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اعمال رویه جدید تخفیفات برای صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری شاهد افزایش مراجعه و استفاده آنها از خدمات و ابزارهای حمایتی صندوق ضمانت صادرات ایران باشیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از تدوین دستورالعمل اعمال تخفیف‌های ویژه این صندوق برای صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری خبر داد و گفت: براساس این دستورالعمل، صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری از تخفیف 10 تا 50 درصدی در بیمه نامه های صادره برخوردار خواهند شد.طاهر شه حامد در گفتگو با مهر گفت: در راستای اجرای تصویب نامه هیات وزیران موضوع اجرای اصل 138 قانون اساسی در خصوص اجرای آیین نامه جدید تشویق صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری، صندوق ضمانت صادرات ایران دستورالعمل های اعمال تخفیف های ویژه برای این دسته از صادرکنندگان را تدوین کرده است.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: با تصویب نهایی این دستورالعمل در جلسه اخیر هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، این حمایت ها به مرحله اجرا درآمده است. وی تصریح کرد: در بهره مندی صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری دو شاخص سقف- ارزش بیمه نامه های صادره و تعداد یا تکرار بیمه نامه های درخواستی یا نامه مشمولیت آنها در میزان تخفیف های درنظر گرفته شده تاثیرگذار است.به گفته شه حامد، در چارچوب دستورالعمل تدوین شده صادرکنندگان ممتاز ملی با درخواست های صدور بیمه نامه با ارزش کمتر از 500 هزار یورو می توانند برای اولین بیمه نامه خود از تخفیف 20 درصدی برای دومین بیمه نامه خود از تخفیف 35 درصدی و از بیمه نامه سوم به بعد از تخفیفات 50 درصدی بهره مند شوند. وی خاطر نشان کرد: با توجه به سقف کمتر از 500 هزار یورویی بیمه نامه که قبلا ذکر شد این دسته از صادرکنندگان در اولین بیمه نامه درخواستی خود از تخفیف 15 درصدی و برای دومین بیمه نامه خود از تخفیف 25 درصدی و از بیمه نامه سوم به بعد از تخفیف ویژه 40 درصدی در حق بیمه ها برخوردار می شوند.شه حامد در خصوص ساز و کار اعمال تخفیفات برای صادرکنندگان متقاضی بیمه نامه های صندوق با ارزش بالاتر از 500 هزار یورو نیز گفت: صادرکنندگان ممتاز ملی متقاضی بیمه نامه های تا یک میلیون یورو، 15 درصد تا 2 میلیون یورو، 20 درصد تا 3 میلیون یورو، 35 درصد و در نهایت برای بیمه نامه های بالاتر از 3 میلیون یورو به میزان 50 درصد از تخفیف در حق بیمه ها برخوردار خواهند شد.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: صادرکنندگان نمونه ملی متقاضی استفاده از بیمه نامه های صندوق با ارزش بین 500 هزار تا یک میلیون یورو 10 درصد تخفیف، تا 2 میلیون یورو 15 درصد تخفیف، تا 3 میلیون یورو 25 درصد تخفیف و بیش از 3 میلیون یورو 40 درصد تخفیف در حق بیمه نامه های صندوق ضمانت صادرات برخوردار خواهند شد.وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اعمال رویه جدید تخفیفات برای صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری شاهد افزایش مراجعه و استفاده آنها از خدمات و ابزارهای حمایتی صندوق ضمانت صادرات ایران باشیم.