کتاب آبی اقتصاد چین: اقتصاد با نرخ متوسط در حال رشد است

کتاب آبی اقتصاد منتشر شده از سوی انستیتوی علوم اجتماعی چین نشان می دهد که 2013 تا 2014 اقتصاد کشور همچنان با نرخی متوسط رشد می کند، اما روند اصلاحات و تعدیل ساختار اقتصادی سرعت بیشتری می یابد.
در این کتاب آبی با عنوان "تحلیل و پیش بینی اوضاع اقتصادی چین در 2014" آمده است: حرکت اقتصادی کشور در سال 2013 ثبات یافته و رو به بهبود گذاشته است. در این کتاب همچنین به فراتر رفتن نرخ افزایش ارزش افزوده صنایع سوم از صنایع دوم، افزایش اندک قیمت کالاها، تغییرات ساختار بازار نیروی کار و فراتر رفتن درآمد متوسط روستانشینان نسبت به شهرنشینان، اشاره شده است.
در این کتاب همچنین اجرای سیاست مالی فعال، تکمیل سیاست کاهش عوارض و مالیات، بهینه سازی ساختار وام ها، افزایش کارایی استفاده از بودجه، اجرای سیاست پولی باثبات، حفظ رشد اعتبار، بهینه سازی توزیع بندی منابع، تسریع بازاری سازی نرخ ارز و تثبیت ارزش یوان در سال 2014 پیش بینی شده است.
در این کتاب آمده است: اقتصاد چین از مرحله رشد بالا به مرحله رشد متوسط وارد می شود. در سال های آینده نرخ رشد سرمایه گذاری در دارایی های ثابت سال به سال کاهش می یابد.

رادیو چینی