تکذیب خبر خرید سهام بانک توسط رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

در پی انتشار خبر نادرست مبنی بر خرید سهام از بانکهای چین توسط رئیس اتاق ایران و چین، بدین وسیله به اطلاع می رساند که جناب آقای اسدا.. عسگراولادی، ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، تاکنون هیچگونه سهامی در هیچ بانکی خریداری ننموده اند و خرید هر گونه سهام در بانکهای خارج  و داخل کشور را به کلی تکذیب می نمایند.

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین