تسلیت به دولت و مردم عزیز چین

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

حادثه کشته شدن جمع کثیری از مردم چین در استان چینگ های را به دولت و مردم عزیز چین تسلیت عرض می نماید.