نگاه استان چینهای چین به سرمایه گذاری برای پیشرفت اقتصادی

به گفته یکی از مقامات استان چینهای ، این استان به دنبال جذب سرمایه در زیرساخت ها ، انرژی پاک و خدمات نوین جهت کمک به رشد اقتصادی است.
یانگ یانگ ، معاون رئیس کمیسیون استانی توسعه و اصلاحات با توجه به موقعیت مطلوب و منابع طبیعی غنی این استان گفت : "چینهای بر توسعه همکاری در طرح کمربند و جاده توجه ویژه خواهد داشت. "
وی همچنین افزود : " چینهای در جاده ابریشم سابق رابط مهمی بین منطقه تبت و منطقه خودمختار اویعور سین جیانگ می باشد .  این استان دارای امتیازاتی چون هزینه های کم سرمایه گذاری ، صنایع مهم از جمله انرژی پاک و فلزات کمیاب می باشد. "
این استان برای جذب سرمایه از بخش های خصوصی در زمینه زیرساخت ها، املاک و مستغلات ، گردشگری ، انرژی و برق استقبال به عمل می آوردو در نظر دارد 100 پروژه مشارکتی خصوصی-عمومی(PPP) به 280 پروژه فعال موجود بیفزاید و زمینه های گوناگونی را در آینده ای نزدیک پوشش می دهد.
به گفته وانگ جیانلین رئیس گروه دالیان واندا ، چینهای در بخش اقتصاد به سرعت در حال تحول است اما برای رسیدن به رشد اقتصادی نمی تواند بر یارانه های دولتی اکتفا نماید. همچنین وی افزود اصول رشد اقتصادی به سرمایه گذاری به ویژه در بخش گردشگری توسعه نیافته بستگی دارد.منبع : چاینا دیلی