قرائت گزارش شی جین پینگ در نوزدهمین نشست کنگره ملی حزب کمونیست چین


روز چهارشنبه 18 اکتبر (26 مهر)، نوزدهمین نشست کنگره ملی حزب کمونیست چین در پکن برگزار شد. شی جین پینگ دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس جمهوری چین در این نشست با قرائت گزارش اعلام کرد: سوسیالیسم با ویژگی چین وارد عصر جدید شده و این جایگاه تاریخی جدید توسعه چین است. وی افزود: حزب کمونیست چین در عصر جدید با راهنمایی اندیشه سوسیالیسم با ویژگی چین و محوریت مردم برای ایجاد همه جانبه جامعه مرفه‌تر، ایجاد کشور قدرتمند مدرن سوسیالیستی مبتنی بر شکوفایی، دموکراسی، تمدن و زیبایی و همآهنگی و تحقق رؤیای رستاخیز بزرگ ملت چین تلاش می کند.
برنامه آینده زمامداری حزب حاکم چین دومین قدرت اقتصادی جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شی جین پینگ با اشاره با موضوعات اصلی این نشست گفت: «موضوعات اصلی این نشست، فراموش نکردن هدف اصلی، یادآوری رسالت، پرچمداری سوسیالیسم با ویژگی، اقدام قاطع برای ایجاد همه جانبه جامعۀ مرفه‌تر، کسب پیروزی در ساخت سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید و تلاش وافر برای رستاخیز بزرگ ملت چین و تحقق رؤیای چین است.»
دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حزب کمونیست در توسعه کشور در 5 سال گذشته گفت: میزان تولید ناخالص داخلی چین در این مدت به 80 هزار میلیارد یوان و سهم چین در رشد اقتصاد جهانی به بیش از 30 درصد رسیده است. سالانه بیش از 13 میلیون شغل جدید ایجاد شده و بیش از 60 میلیون نفر از فقر رهایی یافته‌اند. این در حالی است که چین در تعمیق همه جانبۀ اصلاحات، توسعۀ دموکراسی و قانونمداری، اندیشه و فرهنگ، ارتقای زندگی مردم و حفاظت از محیط زیست به دستآرودهای مهم و بزرگی رسیده است.
وی با جمعبندی تغییرات تاریخی چین در سالهای گذشته بر قرار داشتن چین در نقطۀ آغاز جدید تاریخی تأکید کرد و این عصر را عصر جدید سوسیالیسم با ویژگی چین به معنای عصر دسترسی به پیروزی کبیر سوسیالیسم چین در شرایط تاریخی جدید، عصر پیروزی نهایی در ساخته شدن جامعۀ نسبتا مرفه و ساخت همه جانبه کشور نیرومند سوسیالیستی، عصر ثروتمند شدن مشترک مردم و برآورده شدن رویای چین یعنی شکوفایی مجدد ملت چین و حضور روزافزون چین در مرکز صحنه جهان و خدمات بیشتر چین به بشریت نامید.
در هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در پنج سال گذشته، دو هدف مبنی بر ایجاد همه جانبه جامعه مرفه‌تر در یکصدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین در سال 2021 و ساخت کشور مدرن سوسیالیستی در یکصدمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین در سال 2049 مطرح شد. رییس جمهوری چین در قرائت گزارش در نشست یاد شده گفت: «با تجزیه و تحلیل تحولات داخلی و بین المللی و شرایط کنونی، روند توسعه چین از سال 2020 تا اواسط قرن جاری را می توان به دو مرحله تقسیم کرد. در مرحله اول از سال 2020 تا سال 2035، چین بر اساس ایجاد همه جانبه جامعۀ مرفه‌تر، با 15 سال تلاش دیگر، مدرنیزاسیون سوسیالیستی را تحقق می بخشد. در مرحله دوم از سال 2035 تا اواسط قرن جاری، بر اساس مدرنیزاسیون کشور، طی 15 سال تلاش دیگر، چین به یک کشور قدرتمند و مدرن سوسیالیستی مبتنی بر شکوفایی، دموکراسی، تمدن، زیبایی و همآهنگی تبدیل می شود.»
به منظور تحقق این اهداف، رییس جمهوری چین در 9 زمینه شامل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، زندگی مردم، مدیریت اجتماعی، محیط زیست، سازندگی دفاعی و نظامی، حفظ وحدت ملی، دموکراسی و سازندگی حزب را مطرح کرد.
وی در اشاره به سیاست خارجی چین تأکید کرد: حزب کمونیست چین همواره انجام خدمات بزرگتر برای بشر را رسالت خود تلقی کرده است. چین بر راه توسعه صلح‌آمیز پایبند بوده و ضمن تلاش برای ایجاد جامعه‌ای با سرنوشت مشترک بشر، قاطعانه سیاست خارجی مستقل و صلح‌آمیز خود را پیش برده و برقراری روابط مشارکتی در سراسر جهان را دنبال می کند. چین همچنین ضمن گسترش منافع مشترک با کشورها و پایبندی بر سیاست اساسی درهای باز، به همکاری بین‌المللی در چارچوب طرح یک کمربند یک جاده پرداخته و بر نظریه مدیریت جهان با رایزنی، سازندگی و بهره‌مندی مشترک پافشاری می کند.
رییس جمهوری چین در گزارش خود بر مدیریت جدی در حزب و مبارزه با فساد نیز تأکید کرد.