رشد 6/3 درصدی تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ در سه ماهه سوم

به گزارش منطقه اداری ویژه هنگ کنگ (HKSAR) اقتصاد این منطقه در سه ماه سوم سال 2017 ، 3/6 درصد رشد داشت.
منطقه اداری ویژه هنگ کنگ (HKSAR) گزارش اقتصادی و نمودارهای اولیه تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم 2017 را منتشر کرد.
طبق نمودارها اقتصاد هنگ کنگ به رشد چشمگیری در سه ماهه سوم 2017 ادامه داد که این رقم در سال گذشته و نیمه اول سال جاری به ترتیب  3/6 درصد و 4/1 درصد بود .
کل صادرات کالا در هنگ کنگ با بهره مندی از رشد اقتصاد جهانی گسترده در شرایط واقعی نسبت به سال گذشته در 3 ماهه سوم 5/5 درصد افزایش یافت .
به گفته منطقه اداری ویژه هنگ کنگ (HKSAR) با در نظر گرفتن بازده رشد واقعی 3/9 درصدی در سه ماه سوم 2017 و هدف دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در باقی مانده سال، رشد اقتصادی 3/7درصدی برای کل سال 2017 گزارش شده است که این رقم از رقم 3 درصدی گزارش شده در ماه آگوست بیشتر است .
منبع : شینهوآ